bedrag x € 1.000

Gerealiseerde lasten

Gerealiseerde baten

0.1 Bestuur

2.647

487

0.10 Mutatie reserves P2

26.804

8.872

0.10 Mutatie reserves P3

0

251

0.10 Mutatie reserves P4

8.977

4.804

0.10 Mutatie reserves P5

3.064

16.778

0.10 Mutatie reserves P6

38

477

0.10 Mutatie reserves P7

6.375

8.960

0.10 Mutatie reserves P8

878

0

0.2 Burgerzaken

2.686

2.014

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

4.238

6.688

0.4 Ondersteuning organisatie

51.769

21.577

0.5 Treasury

283

3.684

0.61 OZB Woningen

862

11.065

0.62 OZB Niet woningen

273

9.516

0.63 Parkeerbelasting

165

2.191

0.64 Belastingen overig

43

236

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

95.371

0.8 Overige baten en lasten

128

1.327

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

31

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.599

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.718

346

2.1 Verkeer en vervoer

8.663

1.529

2.2 Parkeren

570

353

2.5 Openbaar vervoer

132

62

3.1 Economische ontwikkeling

384

60

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

53

138

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

569

639

3.4 Economische promotie

903

179

4.1 Openbaar basisonderwijs

118

0

4.2 Onderwijshuisvesting

4.901

1.331

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.337

876

5.1 Sportbeleid en activering

6.303

0

5.2 Sportaccommodaties

2.963

1.838

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

3.821

0

5.4 Musea

1.206

0

5.5 Cultureel erfgoed

159

0

5.6 Media

2.138

0

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

9.379

320

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.594

796

6.2 Wijkteams

3.951

56

6.3 Inkomensregelingen

21.632

19.720

6.4 Begeleide participatie

1.992

-10

6.5 Arbeidsparticipatie

1.203

73

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.927

29

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

8.099

1.555

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

11.421

42

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

252

107

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.227

0

7.1 Volksgezondheid

2.671

0

7.2 Riolering

7.523

8.405

7.3 Afval

7.477

10.401

7.4 Milieubeheer

1.325

202

7.5 Begraafplaatsen

3.319

4.169

8.1 Ruimtelijke ordening

4.368

2.339

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.045

5.818

8.3 Wonen en bouwen

2.722

2.683

Totaal-generaal taakvelden

258.926

258.353

Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.