Onder de waarderingsgrondslagen staat het vigerende beleidskader reserves en voorzieningen beschreven waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. In onder andere het algemeen beeld en de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op het verloop van de algemene reserve. Het rekeningresultaat wordt verrekend met de algemene reserve.

Op de programmabladen wordt nader ingegaan op de mutaties voor dit verslagjaar van de reserves. De eerste kolom van de overzichten verwijst naar het programmanummer, waarbij "7" verwijst naar overhead en "8" naar algemene dekkingsmiddelen.

reserve

doel reserve

dekking kapitaallasten

Investeringsfondsen zijn één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt. Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de investeringsfondsen staat een gelijke boekwaarde.

vervanging bedrijfsmiddelen

Via de ideaalcomplexen lopen dotaties en onttrekkingen in verband met investeringen in bedrijfsmiddelen.

bedrijfsvoeringsfondsen

In de nota begrotingsbeheer en budgetbeheer staat het volgende opgenomen:
Onder en overschrijdingen op bedrijfsvoeringbudgetten blijven binnen de afdeling (middels een bedrijfsvoeringfonds), wanneer deze geen consequenties hebben op de realisatie van doelstellingen en activiteiten uit het afdelingsplan;
In het geval de problematiek naar het oordeel van het betreffende afdelingshoofd uitstijgt boven de mogelijkheden van de afdeling volgt (zo veel mogelijk vooraf) een oplossingsvoorstel ten behoeve van de directie;
Het bedrijfsvoeringfonds van de afdeling mag, zowel in positieve als in negatieve zin, niet het percentage van 5% van het totaal van het eigen bedrijfsvoeringbudget overschrijden. Afwijkingen hierop dienen onderwerp te zijn van besluitvorming door de directie;

Toevoegingen en onttrekkingen aan het bedrijfsvoeringfonds worden middels het reguliere traject van afdelingsplannen en de verantwoording daarop voorgelegd aan de directie.

P3: egalisatiereserve grondbank

In de 2e tijdvakrapportage 2015 is de egalisatiereserve voor resultaten van de grondbank ingesteld. Het maximum van deze reserve bedraagt € 500.000.

P4 groot onderhoud wegen

Bij wegen gaat het om investeringen die niet zozeer een economische waarde hebben maar een maatschappelijke waarde. Via structurele budgetten in de exploitatie wordt de vervanging geregeld. Vanaf 2017 worden werken met materiële omvang geactiveerd. Bij vertraging in werkzaamheden worden restantbudgetten verrekend met de reserve.

P4 openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

Bij openbare verlichting gaat het om investeringen die niet zozeer een economische waarde hebben maar een maatschappelijke waarde. Via structurele budgetten in de exploitatie wordt de vervanging geregeld. Vanaf 2017 worden werken met materiële omvang geactiveerd. Bij vertraging in werkzaamheden worden restantbudgetten verrekend met de reserve.

P4: verkeersmaatregelen

Bekostigen van nieuwe maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Vanaf 2017 worden werken met materiële omvang geactiveerd.

P4: verkeersregelinstallaties

Via structurele budgetten in de exploitatie wordt de instandhouding  van de verkeersregelinstallatie(vri) geregeld. Vanaf 2017 worden werken met materiële omvang geactiveerd.

P2: KNLTB garantie

De raad heeft op 15 juni 2016 ingestemd met het raadsvoorstel “Nationaal Tennis Centrum (NTC) en bondskantoor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB)” waarmee een garantstelling van € 400.000 per jaar met een maximale looptijd van tien jaar is verstrekt. Het risico voor de gemeente wordt geschat op 25% en op basis hiervan is een bestemmingsreserve getroffen van € 1 miljoen

P2: monumentenzorg

Aan de eigenaar van een gemeentelijk monument kan een subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten die noodzakelijk zijn om de specifieke beschermenswaardige onderdelen van het monument in stand te houden. In de reservenota van 2012 is het maximum vastgesteld op € 200.000

P2: nieuwbouw onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting staat een omvangrijk programma op de rol, te betalen via het investeringsfonds onderwijshuisvesting. Jaarlijks wordt bij de Kadernota een actuele stand voorgelegd.

P2: nieuwbouw Piet Heinschool

De nieuwbouw Piet Heinschool is de laatste school die wordt bekostigd vanuit de reserve “Nieuwbouw onderwijshuisvesting”. In de Kadernota 2016 is besloten laatstgenoemde reserve af te sluiten en een aparte reserve voor de nieuwbouw Piet Heinschool in te stellen.

P2: nieuwbouw HWC

In de Kadernota 2017 is € 21 miljoen gereserveerd voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC). Hiervan is € 16.941.000 euro bestemd voor het schoolbestuur voor de realisatie van de nieuwbouw en het tijdelijk voorzien in ruimten voor bewegingsonderwijs.

P2: nieuwbouw Wending

Voor de nieuwbouw van Wending op de locatie van De Schakel is in de Kadernota 2017 ten laste van de algemene reserve een krediet beschikbaar gesteld van € 1.900.000.

P2: overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen

Voor kleine kredieten is het administratief omslachtig om nieuwe specifieke reserves aan te maken. Deze worden gebundeld en administratief verwerkt in deze reserve.

P2: verbouwing vierde sporthal (Goudsmithal)

Diverse onderwijsinstellingen en sportverenigingen hebben aangegeven aanvullende behoefte aan goede binnensportruimte te hebben. In de Kadernota 2016 is voor de verbouwing van een vierde sporthal € 1,65 miljoen beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de gehouden aanbesteding en de gekozen invulling is in het raadsbesluit bij de kadernota 2018 besloten een aanvullend krediet te voteren van € 0,3 miljoen voor de overschrijding van de aanbouw van de Goudsmithal.

P4: energiebeleidsplan (incl.SLOK)

Met de vaststelling van het nieuwe Energiebeleidsplan 2013-2016 is door de raad een nieuw kader geformuleerd. Het is bestemd voor energiebesparende maatregelen.

P4: Amstelgroen/Amstelzijde

Reserve is bedoeld voor de herinrichting van de Amstelzijde.

P4: meubilair Zorgvlied

In de kadernota 2017 is € 230.000 gereserveerd voor plaatsing van nieuw en extra meubilair in ruimten en op de begraafplaats Zorgvlied.

P5: grote projecten

Dit betreft beschikbaar gestelde middelen voor de projectenorganisatie inzake grotere onderwerpen zoals Amstelveenlijn, Stadshart en A9.

P5: kwaliteitsverbetering openbare ruimte

In het raadsbesluit “Actualisering grondexploitaties ultimo 2012” van juni 2013 is door de raad besloten dat ontvangen bedragen via anterieure overeenkomsten voor “waterberging” toegevoegd mogen worden aan deze reserve. De bedoeling is deze gelden op korte termijn te besteden.

P5: startkoop Amstelveen

Deze reserve wordt gevoed uit de aankopen van 'tranches' van de zogenoemde 'startkoopamstelveen' woningen. Dit zijn woningen die op erfpachtbasis met korting zijn verkocht.
Het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde van de woningen wordt aan Amstelveen betaald zodra de bewoner/koper meer gaat verdienen. Deze betaling geschiedt in 4 tranches.

Zodra de reserve enige omvang heeft, zal aan college en raad een voorstel worden gedaan voor de aanwending van deze reserve. Te denken valt aan het opnieuw ontwikkelen van woningen onder de 'startkoopamstelveen' regeling.

P5: Amstelveense bijdrage M51

Via de Kadernota 2012 is ten laste van de algemene reserve € 6 miljoen gereserveerd voor de Amstelveense bijdrage aan de M51. In raadsbesluit “Uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn” van november 2015 is besloten van dit bedrag € 5,72 miljoen op te nemen als bijdrage en hiervoor een voorziening te treffen na ondertekening van het contract in 2016. Het restant blijft vooralsnog in de reserve.

P5: bewonersinitiatiefgroep Randwijk

In de wijken Randwijck en Elsrijk is sprake van concrete initiatieven vanuit bewoners om zelf wijkcentra te exploiteren. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid “Bewoners AanZ”. Om deze ontwikkelingen te faciliteren is in het raadsvoorstel van 14 december 2016 een kredietaanvraag voor een bedrag van € 600.000 euro en een bedrag van € 115.000 vrijval van de voorziening onderhoud gebouwen beschikbaar gesteld om het oude schoolgebouw Catharina van Clevelaan te verbouwen tot multifunctioneel centrum ten behoeve van exploitatie door de bewonersinitiatiefgroep Randwijck.

P5: cultuurinvesteringen Cultuurstrip

In de kadernota 2017 is voor de aanpak van de cultuurstrip € 750.000 euro opgenomen ten behoeve van een gezamenlijke entree voor de Muziek- en Dansschool en de Volksuniversiteit, een nieuwe entree voor de Schouwburg, verplaatsing van de balie van de Muziek- en Dansschool, realisatie van een horecaruimte in de plint en het aanbrengen van flexibele glazen afscheiding tussen de schouwburg en de horecaruimte.

P5: verbouwing wijkcentrum De Bolder

De Bolder ligt op een centrale plaats in de wijk bij winkelcentrum, scholen en sportvoorzieningen. Het gebouw is verouderd en technisch aan grondige renovatie toe. Daarnaast sluit de functionele indeling van het gebouw niet aan bij de behoefte, zeker niet binnen de context van ‘welzijn nieuwe stijl’. De volledige renovatie van De Bolder kost naar schatting € 1,7 miljoen, waarvan een groot deel beschikbaar is via de onderhoudsvoorziening. De voorgestane optimalisering inclusief functionele verbeteringen vergt een aanvullend incidenteel bedrag van € 765.000 euro.

P5: wijkcentrum Noordamcentrum

In lijn met het vastgestelde beleid “Bewoners AanZ” faciliteert de gemeente concrete initiatieven om wijkcentra te exploiteren. Net als in Randwijck en Elsrijk is dit ook in Bovenkerk aan de orde. In het kader van de uitwerking van het initiatief ”Parel aan de Poel” door de Stichting Bovenkerk, c.q. het wijkplatform is een aantrekkelijk wijkcentrum een belangrijk punt. Dit vraagt een renovatie van het bestaande wijkgebouw, dat functioneel verouderd is (bouwjaar 1983). Een renovatie biedt ook de mogelijkheid om de klimaatbeheersing en energie zuinigheid op peil te brengen.
In de kadernota 2018 is naast de beschikbare middelen uit het reguliere onderhoudsprogramma, een extra gemeentelijk bijdrage beschikbaar gesteld van € 0,7 miljoen.

P5: Westwijkplein

In de raadsvergadering van 12 december 2012 is het voorstel “Vaststellen van de grondexploitatie Westwijkplein en het bouwkrediet voor vernieuwing van wijkcentrum Westend” vastgesteld. Onderdeel van dit raadsvoorstel vormt een bijdrage uit de algemene reserve van € 849.000. Deze onttrekking is via de Kadernota 2014 bekrachtigd.

P6: FLO kosten Brandweer

De rentedotatie aan de voorziening “Incidentele kostenontwikkelingen brandweer” is vanaf 2014 omgezet in een structureel budget van € 160.000 ter afdekking van de in rekening gestelde kosten door de Brandweer Amsterdam-Amstelland voor de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag;

De voorziening “Incidentele kostenontwikkelingen brandweer” is tevens in 2014 omgezet naar een egalisatiereserve waarmee het jaarlijkse verschil tussen de werkelijke kosten en het structurele bedrag in de exploitatie wordt afgewikkeld.

P8: sparen vooraf

De algemene reserve is allereerst samen met de reserve “sparen vooraf” belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Kadernota 2018 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico- analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen  c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve sparen vooraf.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Toevoeging via de resultaat- bestemming

Onttrekking via de resultaat- bestemming

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa

Boekwaarde 31december

P9: Algemene reserve

43.514

15.143

0

0

58.658

P9: Resultaat

15.143

-573

15.143

0

-573

a1. algemene reserve

58.658

14.570

15.143

0

58.085

A. totaal algemene reserve

58.658

14.570

15.143

0

58.085

Dekking kapitaallasten

98.072

22.242

15.158

4.904

100.252

b1. Dekking kapitaallasten

98.072

22.242

15.158

4.904

100.252

Vervanging bedrijfsmiddelen

5.520

1.355

864

0

6.011

b2.1 Bedrijfsmiddelen

5.520

1.355

864

0

6.011

Bedrijfsvoeringsfondsen

3.561

4.835

7.383

0

1.012

b2.2 Bedrijfsvoeringsfondsen

3.561

4.835

7.383

0

1.012

P3: Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

254

0

251

0

3

P4: Groot onderhoud wegen

4.282

5.125

3.324

0

6.083

P4: Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

867

394

414

0

847

P4: Verkeersmaatregelen

1.837

1.116

105

0

2.849

P4: Verkeersregelinstallaties

1.905

571

121

0

2.355

b2.3 Overige egalisatiereserves

9.145

7.206

4.214

0

12.137

P2: KNLTB garantie

1.000

0

0

0

1.000

P2: Monumentenzorg

127

0

0

0

127

P2: Nieuwbouw HWC

336

4.000

14

0

4.322

P2: Nieuwbouw onderwijshuisvesting

522

0

296

0

225

P2: Nieuwbouw Piet Heinschool

7.317

0

2.196

0

5.121

P2: Nieuwbouw Wending

0

1.100

1.000

0

100

P2: Overige toekomstige huisvesting

700

1.550

934

0

1.316

P2: Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal

1.784

346

841

0

1.290

P4: Amstelgroen/Amstelzijde

672

0

658

0

14

P4: Energiebeleidsplan (incl.SLOK)

158

0

15

0

143

P4: Meubilair Zorgvlied

0

230

50

0

180

P5: Amstelveense bijdrage M51

246

0

0

0

246

P5: Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk

600

115

41

0

674

P5: Cultuurinvesteringen cultuurstrip

0

750

9

0

741

P5: Grote projecten

230

169

59

0

341

P5: Startkoop Amstelveen en Startersleningen

320

632

0

0

952

P5: Verbouwing wijkcentrum De Bolder

479

0

479

0

0

P5: Westwijkplein

597

0

550

0

47

P5: Wijkcentra, Noorddamcentrum

0

730

0

0

730

P6: FLO kosten Brandweer

3.346

0

477

0

2.869

P8: Sparen vooraf

750

878

0

0

1.628

b3. Overige bestemmingsreserves

19.184

10.500

7.619

0

22.065

B. totaal bestemmingsreserves

135.482

46.137

35.238

4.904

141.478

Eigen vermogen (A+B)

194.140

60.707

50.382

4.904

199.562