bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen

8.843

9.507

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen

4.024

2.822

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw

1.435

533

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 4. individueel keuzebudget

0

1.960

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig

90

3.179

Overige vooruitontvangen bedragen: 1. leefbaarheidsbudget wijkplatforms

82

159

Overige vooruitontvangen bedragen: 2. vooruitontvangsten Vastgoed

-33

-4

Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie

1.969

2.403

Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig

3.001

705

Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

3.741

3.906

Overlopende passiva

23.152

25.170

opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar
1 - nog te betalen bedragen
Dit betreft uitgaven voor een activiteit in dit verslagjaar waar nog geen nota voor is ontvangen per balansdatum 31 december, maar waar wel een verplichting voor is aangegaan. Ongeveer de helft van dit bedrag heeft betrekking op facturen voor jeugdhulp.

4 – individueel keuzebudget
De verplichting ultimo 2016 op basis van het vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016 bedroeg € 1.960.000. Deze is in mei 2017 afgewikkeld.

5 - overig
In 2012 is de gehele grondaankoop Carmenlaan afgewikkeld en is de grond juridisch eigendom van de gemeente. Financieel wordt het echter in meerdere tranches afgerekend. Deze verplichting van € 2,6 miljoen is in 2017 afgewikkeld.

overige vooruitontvangen bedragen
1 - leefbaarheidsbudget wijkplatforms
Sinds 2011 vindt de verantwoording van het leefbaarheidsbudget Wijkplatforms plaats via de exploitatie van de gemeente.

3 – facilitaire projecten grondexploitatie, vooruitvangen
Het gaat hier om facilitaire grondexploitatieprojecten waarbij de gemeente bedragen heeft ontvangen die hoger zijn dan de tot heden gemaakte kosten.

bedrag x € 1.000

Saldo 1januari

Toevoegingen

Uitgegeven bedragen

Saldo 31december

BBZ 2016

89

2

89

2

BBZ 2017

0

55

55

WSW taakstelling 2014 2,65 fte

30

30

0

Algemene uitkering 2016

2.075

-2.075

0

OZB capaciteit 2014

245

245

0

beveiliging Joodse instellingen

19

25

44

vooruitontvangen gelden Rijk

2.458

-1.993

364

101

ISV 3

278

195

83

Regiobudget zorg & welzijn

23

23

Regiobudget zorg & welzijn (2016)

175

175

0

Regiobudget zorg & welzijn (2017)

0

24

24

Subsidie sanering woningen

210

10

200

ondersteuning structuur energieakkoord VNG

145

145

Burgernet

63

-14

49

RMC en VSV

553

138

374

317

Kasfunctie EZ agenda

0

28

28

Amity

0

2.750

2.750

Top 400/600 en TopX-verwerking

0

20

20

vooruitontvangen gelden overheden

1.448

2.946

754

3.640

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

3.906

953

1.118

3.741

van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Algemene uitkering 2016 + OZB capaciteit 2014
De balansposten die betrekking hebben op de algemene uitkering staan ingaande 2017 verantwoord onder "overige vooruitontvangen bedragen: 4 overig".