De WNT verplicht gemeenten met ingang van 2013 een aantal gegevens openbaar te maken over financiële vergoedingen aan in de gemeentelijke organisatie werkzame (top)functionarissen.

Gepubliceerd dienen te worden:

  • Alle in de wet genoemde vergoedingen aan topfunctionarissen. Voor Amstelveen zijn dit de gemeentesecretaris en de griffier;
  • Ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen hoger dan het jaarsalaris met een maximum van € 75.000

Bij Amstelveen zijn geen toezichthoudende functionarissen werkzaam.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

M.C.C. Philips

H.H. Winthorst

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/6 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

52.534

135.384

Beloningen betaalbaar op termijn

8.137

17.217

Subtotaal

60.671

152.601

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

106.121

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging

60.671

152.601

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

N.v.t.

15/5 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 (in fte)

N.v.t.

1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

N.v.t.

84.307

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

10.315

Totaal bezoldiging 2016

N.v.t.

93.622

Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1

L.A. Wieringa

Functiegegevens

Griffier wnd.

Kalenderjaar

2017

Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar

1/1 – 31/5

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2017

5

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

122.500

Maximum uurtarief

176,00

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

122.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

28.574

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

28.574

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal bezoldiging (excl. BTW)

28.574

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 2016

bedragen x € 1

A.S. Meijer

Functie(s) gedurende dienstverband

Secretaris

Deeltijdfactor (in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2017

-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Foutherstel
In boekjaar 2016 is het dienstverband met de topfunctionaris A.S. Meijer beëindigd. Abusievelijk is in de jaarrekening 2016 de vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband niet opgenomen. Dat is thans hersteld. De vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband voldoet aan de gestelde WNT-normen. In 2017 is aan topfunctionarissen geen ontslagvergoeding uitgekeerd die de wettelijke norm van één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 overschrijdt.

Overeenkomstig de WNT dienen de jaarlijkse vergoedingen die uitkomen boven het normbedrag van € 181.000, teruggevorderd te worden. Uit het overzicht blijkt die wettelijke norm niet te zijn overschreden.