Herrubricering balans
In 2017 is door herrubricering de balanspost "Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer" opgenomen onder de balanspost "Overige langlopende leningen". Het betreft hier de startersleningen en waarborgsommen voor een saldo per 31 december 2016 van € 4,962 miljoen.

Balans
Op hoofdcategorieën ziet de balans van de gemeente er als volgt uit (bedrag x € 1.000):

ACTIVA

PASSIVA

Immateriële activa

973

Algemene reserve

58.658

Materiele activa

199.205

Rekeningresultaat

-573

Financiële activa

22.080

Bestemmingsreserves

141.478

Voorraden incl. bouwgronden

206

Voorzieningen

21.331

Uitzettingen < 1 jaar

89.940

Langlopende leningen

77.985

Liquide middelen

1.138

Kortlopende schulden

5.694

Overlopende activa

14.182

Overlopende passiva

23.152

327.724

327.724

Materiële en financiële bezittingen

Eigen vermogen

61%

Schulden

39%

De bedragen aan de linkerzijde van de balans (groene kader) bestaan uit de bezittingen van de gemeente zoals gebouwen (materiële activa), voorraden bouwgrond en uitgeleend geld.

Op de rechterzijde staat hoe het bezit is gefinancierd. Voor 39% betreft dit geleend geld (2016:  40%). Dit is inclusief de post voorzieningen die niet door iedereen als schuld wordt geclassificeerd. Ten opzichte van 2016 betekent dit dat minder is gefinancierd met geleend geld.

Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen zijn per 31 december 2017 € 600 miljoen (31 december 2016: € 665 miljoen). Dit betreft:
# waarborg maatschappelijk vastgoed (€ 0,2 miljoen);
# waarborg woningen (€ 4,7 miljoen);
# Nationale Hypotheek Garantie (€ 214 miljoen);
# Waarborgfonds Sociale Woningbouw (€ 381 miljoen)

bedrag x € 1.000

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

973

629

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

973

629

Materiële vaste activa

199.205

200.412

Investeringen met een economisch nut

118.113

118.908

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

79.642

81.504

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.450

0

Financiele activa

22.080

21.730

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

7.693

7.693

Overige langlopende leningen

14.388

14.038

Totaal Vaste Activa

222.258

222.771

Vlottende Activa

Voorraden

206

-1.575

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-154

-1.923

Gereed product en handelsgoederen

360

348

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar

89.940

88.091

Vorderingen op openbare lichamen

2.032

752

Overige vorderingen

5.881

5.195

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar

82.027

82.144

Liquide middelen

1.138

1.727

Kas- en banksaldi

1.138

1.727

Overlopende activa

14.182

13.849

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

898

621

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

13.284

13.227

Totaal Vlottende Activa

105.465

102.092

TOTAAL ACTIVA

327.724

324.863

In de balans 2017 heeft een herrubricering plaatsgevonden van de balanspost "overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer" naar "overige langlopende leningen". De balanspositie per 31 december 2016 is voor de vergelijking eveneens aangepast.

bedrag x € 1.000

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

199.562

194.140

Algemene Reserve

58.658

43.514

Bestemmingsreserves

141.478

135.482

Resultaat

-573

15.143

Voorzieningen

21.331

21.076

Voorzieningen

21.331

21.076

Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer

77.985

80.195

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

77.875

80.125

Waarborgsommen

110

70

Totaal Vaste passiva

298.878

295.411

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.694

4.283

Overige schulden

5.694

4.283

Overlopende passiva

23.152

25.170

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

14.392

18.002

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

3.741

3.906

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

5.020

3.262

Totaal Vlottende Passiva

28.846

29.452

TOTAAL PASSIVA

327.724

324.863

Borg en garantstellingen
Per 31 december 2017 staat de gemeente garant voor € 600 miljoen.