Verstrekken van garanties ca

In de financiële verordening gemeente Amstelveen staat in artikel 10 (financieringsfunctie), lid 3 dat het verstrekken van leningen en garanties uitsluitend wordt gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Waarborg woningbouw ca

Er is voor een bedrag van € 177.000 (2016: € 187.000) aan leningen gewaarborgd:

bedrag x € 1.000

Rente %

Verstrekte lening

Restant 1januari

Restant 31december

Aandeel Amstelveen

Waarborg Amstelveen

Atletiekbaan

5,000%

350

308

294

147

50

Atletiek Vereniging Startbaan

350

308

294

147

Inrichtingskosten wijkgebouw Middenhoven

6,875%

120

33

30

30

100

Kruisvereniging Amstelland/Meerlanden

120

33

30

30

Totaalbedrag

470

341

324

177

Waarborg inzake woningen

De gewaarborgde leningen betreffen voor € 4,7 miljoen (2016: € 5,8 miljoen) gemeentegaranties in het kader van de Beschikking deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor bestaande woningen en de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984. Op grond van deze regelingen is de gemeente ingeval van faillissement voor 100% aansprakelijk. De helft van eventuele aanspraken is dan vervolgens verhaalbaar op het Rijk.

Van twee geldverstrekkers (2016: twee) is geen tijdige opgave verstrekt van de schuldrestant per 31 december. Het betreft een geschat totaalbedrag van € 0,2 miljoen (2016: € 0,2 miljoen), en maakt onderdeel uit van de in de vorige alinea vermelde € 4,7 miljoen. Dit deel van de gewaarborgde leningen zal de komende jaren afnemen door privatisering van deze garantiestellingen. De gemeente blijft hierbij uitsluitend aansprakelijk voor de garanties tot en met 1994.

Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt door middel van garantstelling er voor dat woningbouwcorporaties tegen lagere rentetarieven leningen kunnen aantrekken. Daarbij is het uitgangspunt dat de sector zelf als eerste garant staat voor eventuele tekorten. Rijk en gemeenten staan vervolgens als achtervang garant mocht de sector zelf onvoldoende verhaal bieden.

De constructie is als volgt vorm gegeven:

  • Een borgstellingsreserve van het WSW c.q. risicovermogen (eind 2016: € 0,5 miljoen);
  • Onderlinge borgstelling c.q. obligoverplichting van de WSW-deelnemers/corporaties (eind 2016: € 3,1 miljard).

Indien de middelen onder 1 en 2 ontoereikend zijn:

  • 50 procent van de restantvordering komt voor rekening van het Rijk
  • De overige 50 procent komt voor rekening van gemeenten. De helft hiervan komt voor rekening van de schadegemeenten, de andere helft wordt ten laste van alle gemeenten met WSW-leencontracten gebracht.

Met ingang van het jaarverslag 1998 wordt het verstrekte volume aan deze leningen uitsluitend gemeld in het jaarverslag als risico. In totaliteit betreft het leningen met een omvang van € 381 miljoen (2016: € 423 miljoen). Het bedrag is als volgt verdeeld naar woningcorporaties:

bedrag x € 1.000.000

eind 2017

eind 2016

Eigen Haard (voorheen st. Lodewijk)

9

10

Eigen Haard (voorheen woongroep Holland)

165

212

Eigen Haard

120

90

Subtotaal Eigen Haard

294

312

Duwo

60

61

Woonzorg Nederland

27

50

Totaal

381

423

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bij (tijdelijke) liquiditeitstekorten van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de gemeente samen met alle andere Nederlandse gemeenten en het Rijk de verplichting aangegaan renteloze leningen aan het waarborgfonds te verstrekken. Het Rijk neemt 50% van deze renteloze leningen voor zijn rekening. Gemeenten nemen gezamenlijk de andere 50% voor hun rekening. Bij aanspraken op de achtervang betaalt het WEW de leningen in betere tijden terug.

Op 15 april 2009 is tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijk afgesproken dat de achtervangfunctie van de gemeenten met ingang van 2011 zal worden beëindigd en volledig door het Rijk wordt overgenomen. Voor de tot deze ingangsdatum verstrekte garanties blijft de gemeente voor de helft achtervang evenals het Rijk, waarbij de gemeentelijke aanspraak plaatsvindt naar rato van de som van de nominale bedragen van de nog lopende leningen (50%) en de som van de verliesbedragen (50%).

Amstelveen staat bij opmaak van de rekening in totaal voor € 214 miljoen (2016: € 236 miljoen) garant.

KNLTB

De raad heeft op 15 juni 2016 ingestemd met het voorstel “Nationaal Tennis Centrum (NTC) en bondskantoor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB)” waarmee een garantstelling van € 400.000 per jaar met een maximale looptijd van tien jaar is verstrekt. Het risico voor de gemeente wordt geschat op 25% en op basis hiervan is een reserve getroffen van € 1 miljoen.

SAO

In het A-advies aan het college van B&W van 3 november 2009 inzake SAO (“Liquidatie SAO C.V. en SAO B.V.”), behandeld in de commissie van december, staat op pagina 3 van bijlage 1 dat tot 2019 de gemeente nog kan worden aangesproken op verplichtingen voortkomend uit de koop– en aanneemovereenkomsten van enkele deelprojecten. Gelet op de ervaringen tot behandeling van genoemd A-advies is de kans uitermate klein dat er nog claims worden ingediend. Daar komt nog bij dat de SAO doorgaans claims kan doorgeleiden naar de betrokken aannemers op grond van de gesloten aanneemovereenkomsten.

Financiële verplichtingen voor toekomstige jaren die meer bedragen dan € 400.000 (voor inkoop- en huurcontracten)

In de raadsvergadering van 13 december 2017 is het raadsvoorstel “Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van de gemeente Amstelveen” voorgelegd ter besluitvorming. Onderdeel van dit raadsbesluit vormt het beslispunt om in de toelichting op de balans financiële verplichtingen voor toekomstige jaren op te nemen die meer bedragen dan € 400.000 (voor inkoop- en huurcontracten). Via dit raadsvoorstel is de reikwijdte van artikel 53a BBV nader ingevuld, waarin gesproken wordt over “belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden”. Voor geïnteresseerde raadsleden ligt in het jaarrekeningdossier een vertrouwelijk overzicht bij de griffie ter inzage van contracten met een waarde van € 25.000 en hoger. Er zijn geen huurcontracten die een verplichting hebben van meer dan € 400.000. Het volume aan inkoopcontracten met een meerjarige verplichting bedraagt ongeveer € 22 miljoen. De contracten die onder de reikwijdte vallen van € 400.000 zijn de volgende:

Projectnaam

Procedure aanbesteding

Werk (W) / Dienst (D) / Levering (L)

Afzet grond AW tm industrie vrijkomend via de grondbank uit div werken

Europese aanbesteding

D

Collectief regiovervoer

Europese aanbesteding

D

Raamovereenkomst leverantie betonnen verhardingsmaterialen

Europese aanbesteding

L

Raamovereenkomst leverantie gebakken verhardingsmaterialen

Europese aanbesteding

L

WMO Begeleiding

Europese aanbesteding

D

Leerlingenvervoer

Europese aanbesteding

D

Beeldbestek onkruidbestrijding op verhardingen

Europese aanbesteding

D

Sorteren, verwerken en vermarkten van PMD

Europese aanbesteding

D

Raamovereenkomst inhuur Secretarieel/administratieve krachten tm schaal 8

Europese aanbesteding

D

Postdiensten

Europese aanbesteding

D

Diverse re-integratie producten: bemiddeling naar werk, begeleiding BBZ, belastbaarheidsonderzoek

Europese aanbesteding

D