In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In onderdeel “A Jaarverslag” staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:

bedrag x € 1.000

Programma/onderwerp

voordeel

nadeel

Fasering *

01 Sociaal domein

Mensen maken Amstelveen

69

69

WMO algemene voorziening

80

WMO maatwerkvoorziening

220

Hulp bij het Huishouden

320

arbeidsparticipatie

180

restant bijdrage Rijk voor vluchtelingenopvang

100

begeleiding (o.a beschermd wonen)

100

Persoonsgebonden budget (PGB)

200

Zorg in Natura (ZiN)

200

overige verschillen

359

02 Onderwijs en ontplooiing

vrijval voorziening onderhoud onderwijsgebouwen

150

dekking kapitaallasten sport (zie programma 5)

350

overige verschillen

218

03 Economie en duurzaamheid

economische ontwikkeling

120

economische promotie

179

Amity

250

-250

overige verschillen

43

04 Openbare ruimte

verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan

113

113

spelrecratie

100

baggerwerken

110

inhuur materieel

115

boomrenovatie en overig groen

140

180

Innovatieve Aanpakken (inkomst staat bij alg. dekkingsmiddelen:alg. uitkering)

80

duurzaamheidsfonds SVn (via balans)

350

overige verschillen

96

05 Ruimtelijke ontwikkeling

verkoop gronden/inkomsten startkoop

315

dekking kapitaallasten sport (zie programma 2)

350

vrijval voorziening onderhoud gebouwen

850

projecten ruimtelijke herontwikkeling

180

project Amstelveen in Zicht

112

112

kunstgrasrugbyveld

522

522

schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

150

150

bouwgrondexploitaties

460

deels

bouwvergunningen

500

deels

overige verschillen

-179

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

(ondersteuning) bestuursorganen

280

openbare orde en veiligheid

110

handhaving buitenruimte

90

dwangsommen

100

overige verschillen

-29

07 Overhead

huisvesting werf (voordeel op programma 5)

135

capaciteit meerjarig onderhoud gemeentegebouwen (voordeel op programma 5)

215

decentralisatie jeugd

508

V&T buitenruimte

426

frictiekosten

600

overige verschillen

151

8 Algemene dekkingsmiddelen:

algemene uitkering

175

stelpost (onvoorzien, areaal enz.)

305

opheffen RMO

235

vrijval voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

500

overige verschillen

-226

Totaal-generaal (begroting - werkelijk)

7.878

3.379

Saldo programma

4.499

waarvan overige verschillen

390

* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren

716