Inleiding

Op 19 juli 2017 is door de raad het Uitvoeringsprogramma Infra-werken 2017-2020 vastgesteld. In de Tweede Tijdvakrapportage hebben hierop nog enkele kleine wijzigingen plaatsgevonden.
Voor 2017 is een bedrag van in totaal € 7,4 miljoen in de begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie disciplines; Wegen (€ 5,2 miljoen), Verkeer inclusief VRI (€ 527.000) en Riolering  (€ 1,7 miljoen).

In onderstaande tabel staan de afwijkingen ten opzichte van de begrotingsbedragen na wijziging gemeld. De kolom ‘uitvoering naar 2018 e.v.’ laat zien hoeveel er nog uitgevoerd moet worden, de kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien. Onder de tabel wordt een toelichting per discipline gegeven.

bedrag x € 1.000

Onderdeel

Begroot

Gerealiseerd

Uitvoering uitgesteld naar 2018 e.v.

Resultaat

Wegen

5.214

2.507

2.711

-5

Verkeer

112

-425

536

-

VRI (verkeer)

415

-34

449

-

Riolering

1.703

200

1.433

69

Totaal

7.443

2.249

5.130

64

Een aantal projecten is in 2017 uitgevoerd en afgerond. Voor een aantal projecten is een verplichting aangegaan, en is gestart met de voorbereiding tot uitvoering. Deze projecten lopen veelal over de jaargrens heen, wat betekent dat het voor deze projecten gereserveerde deel van het beschikbare budget wordt doorgezet naar 2018.  De focus lag in 2017 bij het voorbereiden van (verkeer)projecten die raakvlakken hebben met de A9 en Amstelveenlijn. Ook het borgen van klimaat adaptieve maatregelen binnen projecten kostte meer voorbereidingstijd. De reconstructies waar dat betrekking op heeft gaan in 2018 alsnog in uitvoering.

Halverwege 2018 krijgt de raad ter besluitvorming een bijgesteld Uitvoeringsprogramma Infra-Werken voorgelegd als bijlage van de Kadernota.

Financiering

Het uitvoeringsprogramma kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd en komen de kosten van kleinere projecten direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

bedrag x € 1.000

Onderdeel

Via exploitatie

Via investeringen

Totaal

Begroot

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

Wegen

4.336

2.099

878

408

5.214

2.507

Verkeer

112

-425

-

-

112

-425

VRI (verkeer)

-5

-134

420

99

415

-34

Riolering

-

-

1.703

200

1.703

200

Totaal

4.442

1.540

3.001

708

7.443

2.249

Wegen

Van het in de begroting 2017 opgenomen budget van € 5,2 miljoen is € 2,5 miljoen besteed. Van het budget is een bedrag van € 2,7 miljoen toegekend aan projecten die veelal over de jaargrens lopen, deze gelden worden vanaf 2018 besteed.

Op Wegen is per saldo een negatief resultaat van € 5.000 gerealiseerd, doordat de vergoeding voor het herstellen van schade aan het straatwerk door werkzaamheden aan kabels en leidingen hoger was dan begroot.

Toelichting

 • Op diverse wegen is asfaltonderhoud uitgevoerd, zoals op de Bovenkerkerweg en een aantal asfaltvoetpaden in Kostverloren. Samen met het onderhoud aan wegmarkeringen is hiermee een bedrag gemoeid van € 400.000.
 • In diverse wijken hebben grote herbestratingen plaatsgevonden, zoals bij Zetveld en de Schoener. Samen met het herstellen van kleine schades aan het straatwerk is hiervoor een bedrag gemoeid van circa € 1,3 miljoen.
 • De reconstructie Nes aan de Amstel is in 2017 afgerond. In 2018 staat de start van meerdere grote reconstructies op de uitvoeringsplanning.
 • Onder dit budget vallen ook de kosten voor onderhoud aan kunstwerken, fonteinen, en verwijderen graffiti. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 300.000.  
 • Een bedrag van € 0,9 miljoen wordt doorgezet naar 2018. Dit bedrag is toegekend aan projecten die worden voorbereid, maar pas na de winter van 2017/2018 in uitvoering kunnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de projecten Asfaltonderhoud Beneluxbaan, Herstraten Troubadour en omstreken, Reconstructie Bovenkerkerkade, en Herinrichting Wisselstroom.
 • Een deel van het wegenbudget is gekoppeld aan riool reconstructies. Zie hiervoor de toelichting op Riolering.

Er zijn in 2017 diverse bijdragen aan externe partijen gereserveerd die nog niet zijn benut. Een voorbeeld is de bijdrage aan de reconstructie bij de Amstelbrug. Totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 650.000, deze schuift door naar 2018.  

Verkeer

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 112.000. In werkelijkheid is er een positief saldo van € 425.000 gerealiseerd. Er is € 0,3 miljoen uitgegeven en € 0,7 miljoen aan inkomsten gegenereerd.

Toelichting

 • Totaal is er in 2017 meer geld aan subsidies en bijdragen vanuit programma Wegen binnengekomen dan dat er is uitgegeven op het programma Verkeer. Het saldo rekent af met de Reserve Verkeer.
 • Voor diverse projecten uit 2016 zijn nog subsidies binnengekomen: € 49.000 voor de voetgangersbrug bij de Sacharovlaan en het fietspad bij de Westwijzer, € 10.000 voor verkeerseducatie, € 285.000 voor de fietspaden in Westwijk, € 105.000 voor het fietspad langs de Sportlaan, € 59.000 voor de aanpassing van de kruising Groenelaan-Sportlaan. Ook zijn de bijdragen vanuit het programma Wegen voor de projecten uit 2016 overgeheveld naar de reserve verkeer.
 • Alle projecten en campagnes op het gebied van verkeerseducatie/verkeersveiligheid zijn uitgevoerd: Posters voor de landelijke campagnes, het fietsexamen, de opfriscursussen voor senioren en scootmobielen, de dodehoekdag, cursussen/lessen voor jongeren over de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer, en een nieuwe campagne over mobiele telefoongebruik in het verkeer (‘wees geen smombie’)
 • 2017 heeft bij Verkeer in het teken gestaan van het voorbereiden van diverse grote en middelgrote projecten, waardoor er relatief minder projecten in uitvoering zijn gegaan dan in voorgaande jaren.
 • Enkele maatregelen die wel begroot waren, konden toch om diverse redenen niet in 2017 worden uitgevoerd. Deze schuiven door naar 2018. Het gaat hier onder andere om het aanleggen van drempels op de Amsteldijk Zuid (vertraging aanbesteding raamcontract asfaltwerk waarin het project zou meeliften).
 • Verder bestond de begroting uit een aantal reserveringen voor verkeersmaatregelen naar aanleiding van politieke wensen, calamiteiten, wensen van bewoners/bedrijven, en voor bijdragen aan onderhoudswerk. Daar bleek in 2017 minder vraag naar dan het begrote bedrag. Bovendien staat er nog een reservering voor het oplossen van een geschil met een aannemer, waarvoor pas in 2018 de geschillenbeslechting plaatsvindt.

Verkeersregelinstallaties (verkeer)

In 2017 was begroot om per saldo € 415.000 uit te geven (uitgaven minus inkomsten). Uiteindelijk zijn er per saldo € 34.000 meer inkomsten dan uitgaven gerealiseerd.

Toelichting

 • Vervanging VRI Rembrandtweg-Zonnestein (€ 120.000): Dit wordt de eerste iVRI van Amstelveen (VRI met nieuwe communicatietechnologie). De voorbereiding hiervan was ingewikkeld, omdat het zowel voor de gemeente als voor de leverancier nieuw is. De VRI is aanbesteed en gegund in 2017 en zou in december geplaatst worden. Door de weersomstandigheden is dit echter niet meer gelukt. De VRI wordt nu in januari/februari 2018 opgeleverd. Daarom wordt het grootste deel van het bedrag doorgeschoven naar 2018. Wel zijn er voorbereidingskosten gemaakt en leveringen gedaan. In totaal is € 16.500 uitgegeven.
 • Vervanging VRI Bovenkerkerweg-Zagerij (€ 300.000): Ook hier komt een iVRI. De planning was om deze in het najaar te vervangen, inclusief het aanleggen van een rechtsafvak op de Zagerij om de verkeersafwikkeling te verbeteren op dit overbelaste kruispunt. De verliezende inschrijver heeft echter een kort geding aangespannen, waarop de rechter heeft besloten dat de aanbesteding van het werk opnieuw (gewijzigd) moet worden gedaan (2018). Aan voorbereidingskosten, juridische ondersteuning en onderzoeken is € 41.200 uitgegeven.
 • C-ITS slimme verkeerslichtenregelingen (€ 130.000): Binnen dit budget zouden 7 VRI’s worden omgebouwd naar iVRI’s. Deze VRI’s zijn onderdeel van een landelijk programma waarvoor subsidie wordt verleend. Op regionaal niveau zijn de diverse overheden het nog niet eens over de verdeling van de kosten. Dit heeft bij alle deelnemende partijen geleid tot flinke vertraging. Het ligt in de lijn der verwachting dat het in 2018 wel gaat lukken en het ombouwen dus in 2018 gaat plaatsvinden. De subsidieaanvraag en opdrachtverstrekking wordt voorbereid in het eerste kwartaal van 2018.
 • Rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Groen van Prinstererlaan (tekort € 140.000): Dit betrof het saldo van de laatste rekeningen voor het in 2016 uitgevoerde project en het tweede deel van de subsidie inkomsten van de Vervoerregio. Uiteindelijk vielen de laatste rekeningen iets hoger uit dan begroot en is het saldo een tekort van € 133.800 geworden.
 • Voor de vervanging van de VRI’s op de Amsterdamseweg-noord (uitvoering 2018) is
  € 41.700 aan voorbereidingskosten geboekt.

Riolering

Van het in de begroting 2017 opgenomen budget van € 1,7 miljoen is € 200.000 besteed.

Toelichting

 • Een bedrag van € 953.000 is toegekend aan projecten die veelal over de jaargrens lopen. De projecten worden wel voorbereid, maar deze gelden worden vanaf 2018 besteed. Extra aandacht gaat in de voorbereiding naar klimaatadaptatie, waardoor de voorbereidingstijd voor reconstructies langer is dan voorzien. De projecten zijn veelal integraal opgezet, waarbij vanuit Wegen ook een groot gedeelte wordt gefinancierd. Reconstructies die zijn voorbereid in 2017, maar worden uitgevoerd in 2018 zijn onder andere Reconstructie Straat van Sicilië , Reconstructie Frans Halslaan e.o. , en Reconstructie Bovenkerkerkade, De Vreelaan en Klunderlaan .
 • Voor de reconstructie van de Amstelbrug is een bijdrage van € 550.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt doorgezet naar 2018, omdat het bedrag pas wordt toegekend als een bepaald gedeelte van het project is gerealiseerd.  
 • De reconstructie van Nes aan de Amstel is in 2017 afgerond. In 2017 waren de kosten voor riolering binnen dit project € 200.000.