bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds

9.903

10.480

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. vooruitbetaalde kosten

172

1.231

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen bedragen

3.029

1.157

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. te verhalen kosten facilitaire projecten

87

87

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 6. overige overlopende activa

93

272

Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

898

621

Overlopende activa

14.182

13.849

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
1 en 6 nog te ontvangen btw-compensatiefonds/overig
De belangrijkste vordering die onder overlopende activa is opgenomen betreft te verrekenen btw met het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag wordt op 1 juli volgend op het verslagjaar uitbetaald.

3 en 4 vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen
Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Aan de activazijde kunnen deze overlopende posten vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen betreffen.

5 facilitaire projecten: nog te verhalen kosten
Het betreft hier kosten faciliterend grondbeleid die verhaald kunnen worden op derden en waarbij nog geen overeenkomst is getekend.

bedrag x € 1.000

Saldo 1januari

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31december

OZB Capaciteit 2015

588

0

588

0

Project Schiphol-Amsterdam-Almere

0

300

300

RWS informatiecentrum inzicht

0

274

274

RWS Fietsbrug A9

0

74

74

BZK Bommenregeling zwembad Poeloever

0

5

5

Soza: BBZ nog te ontvangen declaratie 2015

9

9

0

nog te ontvangen gelden Rijk

597

653

597

653

Energiebeleid 2013-2016

24

24

0

Vervoersregio: informatiecentrum inzicht

0

150

150

Provincie Noord-Holland sloop Amsteldijk Noord 1a

0

95

95

nog te ontvangen gelden andere overheden

24

245

24

245

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

621

898

621

898

van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen
OZB capaciteit 2015
De balansposten die betrekking hebben op de algemene uitkering staan ingaande 2017 verantwoord aan de passivazijde onder "overige vooruitontvangen bedragen: 4 overig".