Ter voorkoming van allerlei dubbele overzichten wordt u voor meer achtergrond van de grondexploitaties verwezen naar de paragraaf "grondbeleid".

Aan de verkrijgingsprijs van grondexploitaties wordt over de boekwaarde per 1 januari de interne rente toegevoegd.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Afschrijving

Boekwaarde 31december

1.1 Magazijnvoorraad

348

12

0

0

360

1. Gereed product en handelsgoederen

348

12

0

0

360

2.1 Bouwgronden in exploitatie

-1.923

3.396

1.627

0

-154

2. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-1.923

3.396

1.627

0

-154

Voorraden (excl. voorziening)

-1.575

3.408

1.627

0

206

voorraden: gereed product en handelsgoederen

Het saldo per 31 december van € 360.000 betreft zand, tegels e.d.

voorraden: onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Bouwgrond in exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. Onder voorraden worden bouwgronden in exploitatie verantwoord. Gronden die worden verworven met het oog op exploitatie (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld wordt de grond gekwalificeerd als BIE.

In onderstaand overzicht staan de grondexploitaties gespecificeerd die een positieve/negatieve boekwaarde per 31 december hebben boven de € 500.000.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Boekwaarde 31december

Hortensialaan 1

797

317

191

922

Middenwaard

929

2.167

0

3.096

Notenlaan/Appellaan

583

291

2.184

-1.310

Westwijk zuidoost (WWZO)

-1.588

195

873

-2.266

Totaal boekwaarde per 31 december < 500.000 euro

-2.643

426

-1.621

-596

Onderhanden werk

-1.923

3.396

1.627

-154

projectsaldo
Per 31 december 2017 is sprake van een positieve netto-investering c.q. positief projectsaldo van € 0,15 miljoen (31 dec.16: € 2,0 miljoen). Dit betekent dat het totaal aan verantwoorde (werkelijke) kosten, zoals bouwrijpmaken en openbare verlichting, lager is dan het totaal aan verantwoorde (werkelijke) opbrengsten, zoals grondverkopen en subsidies.

resultaat
Het resultaat op deze grondexploitaties wordt afgedragen bij oplevering van een deelplan. Van het rekeningresultaat 2017 betreft € 2,0 miljoen een dotatie aan de algemene reserve (zie paragraaf "grondbeleid": tabel samenvatting grondexploitaties).

De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de notitie van de commissie BBV (zie 7.1 waarderingsgrondslagen)

actualisering van de begrotingen van lopende grondexploitaties
De meeste grondexploitaties lopen over verschillende boekjaren. Budgetten voor de nog uit te voeren plandelen moeten minstens één keer per jaar worden bijgesteld. Hierbij dient een zo reëel mogelijk beeld te worden gegeven. De actualisering van de budgetten die vanaf 1 januari 2017 nodig waren voor de afronding van de plannen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 10 mei 2017. Met het vaststellen van de vernieuwde budgetten wordt het financieel perspectief van de grondexploitaties nader vastgesteld.

Voor eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen. Er zijn geen vastgestelde grondexploitaties met een negatief eindsaldo onderhanden.

Voor een toelichting op de ontwikkelingen in het verwachte eindresultaat van de afzonderlijke grondexploitaties wordt verwezen naar de actualisering van grondexploitaties, die in 2018 aan de raad wordt aangeboden.

toekomstige opbrengsten & lasten en winstprognose
De nog te nemen winstafdrachten bij actieve grondexploitaties bedraagt € 8,3 miljoen. Hiervan kan een gedeelte van € 5,9 miljoen worden aangemerkt als relatief “hard”, in de zin dat dit gedeelte onderbouwd wordt door reeds afgesloten overeenkomsten over gronduitgifte.

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedrag x € 1.000

bouwgronden in exploitatie

verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten

45.181

reeds genomen winst op deze projecten

36.907

nog te nemen resultaat 2018 e.v.

8.274

nog te genereren opbrengst 2018 e.v.

15.958

nog te maken kosten eind 2018 e.v.

7.841

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen waarbij de volgende parameters zijn gehanteerd:

  • Looptijd maximaal 10 jaar;
  • Rente 1,79%;
  • Indexatie kosten 2018: 2,5%;
  • Toename verkoopprijzen 2018: woningbouw 2,0% en bedrijventerrein 1,0%.