Balans
Op hoofdcategorieën ziet de balans van de gemeente er als volgt uit (bedrag x € 1.000):

ACTIVA

PASSIVA

Immateriële activa

973

Algemene reserve

58.658

Materiele activa

199.205

Rekeningresultaat

-573

Financiële activa

22.080

Bestemmingsreserves

141.478

Voorraden incl. bouwgronden

206

Voorzieningen

21.331

Uitzettingen < 1 jaar

89.940

Langlopende leningen

77.985

Liquide middelen

1.138

Kortlopende schulden

5.694

Overlopende activa

14.182

Overlopende passiva

23.152

327.724

327.724

Materiële en financiële bezittingen

Eigen vermogen

61%

Schulden

39%

De bedragen aan de linkerzijde van de balans (groene kader) bestaan uit de bezittingen van de gemeente zoals gebouwen (materiële activa), voorraden bouwgrond en uitgeleend geld.

Op de rechterzijde staat hoe het bezit is gefinancierd. Voor 39% betreft dit geleend geld (2016:  40%). Dit is inclusief de post voorzieningen die niet door iedereen als schuld wordt geclassificeerd. Ten opzichte van 2016 betekent dit dat minder is gefinancierd met geleend geld.

Programma’s
De ontwikkeling van het begrotingssaldo is als volgt:

bedrag x € 1.000.000

Besluit

Begrotingsontwikkeling

Begroting 2017 (primitief)

20.799

2e tijdvak 2016

1.801

Actualisering grondexploitaties

-560

Budgetoverheveling 2016 naar 2017

600

Programmarekening 2016

-150

Kadernota 2018 incl 1e tijdvak 2017

-2.948

Historisch besef Amstelveen

142

GGD jaarrekening 2016 + begroting 2018

-49

2e tijdvak 2017

-1.446

Begroting 2018 incl. septembercirculaire 2017

-707

Budgetoverheveling 2017 naar 2018

-12.411

Begrotingsaldo ultimo 2017

5.072

Rekeningresultaat
De rekening sluit met een werkelijk saldo van minus € 0,6 miljoen (inclusief reservemutaties). Ten opzichte van de begroting na wijziging betekent dit een afwijking van afgerond € 4,5 miljoen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om een deel van dit faseringsvoordeel (€ 1 miljoen) beschikbaar te houden in 2018 voor het afronden van werkzaamheden/projecten.

Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in hoofdstuk 4. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:

bedrag x € 1.000

Programma/onderwerp

voordeel

nadeel

Fasering *

01 Sociaal domein

Mensen maken Amstelveen

69

69

WMO algemene voorziening

80

WMO maatwerkvoorziening

220

Hulp bij het Huishouden

320

arbeidsparticipatie

180

restant bijdrage Rijk voor vluchtelingenopvang

100

begeleiding (o.a beschermd wonen)

100

Persoonsgebonden budget (PGB)

200

Zorg in Natura (ZiN)

200

overige verschillen

359

02 Onderwijs en ontplooiing

vrijval voorziening onderhoud onderwijsgebouwen

150

dekking kapitaallasten sport (zie programma 5)

350

overige verschillen

218

03 Economie en duurzaamheid

economische ontwikkeling

120

economische promotie

179

Amity

250

-250

overige verschillen

43

04 Openbare ruimte

verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan

113

113

spelrecratie

100

baggerwerken

110

inhuur materieel

115

boomrenovatie en overig groen

140

180

Innovatieve Aanpakken (inkomst staat bij alg. dekkingsmiddelen:alg. uitkering)

80

duurzaamheidsfonds SVn (via balans)

350

overige verschillen

96

05 Ruimtelijke ontwikkeling

verkoop gronden/inkomsten startkoop

315

dekking kapitaallasten sport (zie programma 2)

350

vrijval voorziening onderhoud gebouwen

850

projecten ruimtelijke herontwikkeling

180

project Amstelveen in Zicht

112

112

kunstgrasrugbyveld

522

522

schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

150

150

bouwgrondexploitaties

460

deels

bouwvergunningen

500

deels

overige verschillen

-179

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

(ondersteuning) bestuursorganen

280

openbare orde en veiligheid

110

handhaving buitenruimte

90

dwangsommen

100

overige verschillen

-29

07 Overhead

huisvesting werf (voordeel op programma 5)

135

capaciteit meerjarig onderhoud gemeentegebouwen (voordeel op programma 5)

215

decentralisatie jeugd

508

V&T buitenruimte

426

frictiekosten

600

overige verschillen

151

8 Algemene dekkingsmiddelen:

algemene uitkering

175

stelpost (onvoorzien, areaal enz.)

305

opheffen RMO

235

vrijval voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

500

overige verschillen

-226

Totaal-generaal (begroting - werkelijk)

7.878

3.379

Saldo programma

4.499

waarvan overige verschillen

390

* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren

716