Basisset beleidsmatige indicatoren
Een werkgroep van VNG/KING heeft een basisset van circa 50 indicatoren voor de gemeenten opgesteld. Naast opname in de begroting en verantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

De voorgeschreven indicatoren staan vermeld op de diverse programma's.

Financieel

omschrijving

rekening 2016

rekening 2017

totaal
x € 1.000

per
inwoner

totaal
x € 1.000

per
inwoner

inwoners per 1 januari 2017 resp. 2018

89.321

89.904

bruto rekeningresultaat (- is rekeningtekort)

15.143

169

-573

-6

totale lasten gemeenterekening

244.719

2.740

258.926

2.880

algemene uitkering / gemeentefonds

99.257

1.111

95.371

1.061

onroerende zaakbelastingen (OZB)

19.546

219

20.242

225

eigen vermogen

194.140

2.174

199.562

2.220

langlopende schulden

80.195

898

77.985

867

Bestuurlijke structuur

raadsleden

wethouders

VVD

9

1

D66

8

1

GroenLinks

4

BBA

4

1

SP

3

PvdA

3

1

CDA

3

OCA

2

ChristenUnie

1

Totaal

37

4