Op de programmabladen wordt nader ingegaan op de mutaties voor dit verslagjaar van de voorzieningen. De eerste kolom van de overzichten verwijst naar het programmanummer, waarbij "8" verwijst naar algemene dekkingsmiddelen.

voorziening

doel voorziening

P2: onderhoud onderwijs-gebouwen

Zie onderhoud Vastgoed.

P5: (huur)woonw. en -lokaties

Zie onderhoud Vastgoed.

P6: sociaal statuut brandweer

Met ingang van 1 januari 2012 maakt de Brandweer Amstelveen onderdeel uit van de regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland (conform raadsbesluit nummer 89 van 1 november 2007). Een aandachtspunt voor de regionalisering is de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Er is voor gekozen de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam te hanteren (Rechtspositie Gemeente Amsterdam). Voor de overgang naar de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam is tot 1 januari 2018 een overgangsregeling bepaald in overeenstemming met de bonden.

P5: onderhoud Vastgoed

Via het besluit uniformering begrotingssystematiek vastgoed wordt niet gewerkt met kapitaallasten, maar met inpassing van meerjaarlijkse onderhoudsbudgetten (MOP) in de budgetten. De bestaande boekwaarde en kapitaallasten geven namelijk geen juist beeld geven voor de vervangingsvraag.
Budgetten voor meerjarig onderhoud worden in de voorziening gestort terwijl de uitgaven aan meerjarig onderhoud direct ten laste van de voorziening worden gebracht. Verschillen tussen budget en werkelijke uitgaven over de jaren worden op deze wijze geëgaliseerd.

P8: alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

Op grond van indicatieve berekeningen wordt periodiek het redelijkerwijs in te schatten uitgavenniveau voor wachtgelden en pensioenen van (met name) voormalig wethouders vastgesteld.

P4: afkoop onderhoud graven

Bekostiging van het onderhoud van graven met de hiervoor van particulieren ontvangen afkoopsommen.

P4: uitgifte graven

Bekostiging van het grafrecht met de hiervoor van particulieren ontvangen afkoopsommen voor gebruik van het graf.

P4: bedrijfsafval

Egaliseren van het exploitatieresultaat ten einde een evenwichtige tariefsontwikkeling mogelijk te maken

P4: begraafplaats Zorgvlied

Egaliseren van het exploitatieresultaat ten einde een evenwichtige tariefsontwikkeling mogelijk te maken.
Als algemeen beleidsuitgangspunt geldt voor de egalisatievoorziening dat deze maximaal 10% van de te egaliseren jaaromzet bedraagt (nota reserves en voorzieningen 2012). Als op rekeningbasis dit maximum wordt overschreden zal bij de eerstvolgende Perspectiefnota concrete voorstellen gedaan worden hoe hier mee om te gaan, waarbij de herkomst van de middelen nadrukkelijk in ogenschouw wordt genomen.

In de Kadernota 2017 is de maximale stand van de egalisatievoorziening "Zorgvlied" tot en met 2020 vastgesteld op 25% van de exploitatie.

P4: huishoudelijk afval

Egaliseren van het exploitatieresultaat ten einde een evenwichtige tariefsontwikkeling mogelijk te maken.
Algemeen uitgangspunt: zie P4: begraafplaats Zorgvlied.

P4: riolering

Egaliseren van het exploitatieresultaat ten einde een evenwichtige tariefsontwikkeling mogelijk te maken.
Algemeen uitgangspunt: zie P4: begraafplaats Zorgvlied.

P5: facilitaire projecten

Door gewijzigde wetgeving vallen facilitaire projecten niet meer onder de balanspost “Voorraden”. Het in de voorziening “Verliesgevende projecten” opgenomen bedrag dat betrekking heeft op facilitaire projecten is ingaande 2016 in deze voorziening opgenomen.

P1, 4, 5 en 8: debiteuren

De voorziening debiteuren bevat een bedrag voor mogelijk oninbare vorderingen. De voorziening wordt bij opmaak van de rekening geactualiseerd.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Toevoegingen

T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen

Aanwendingen

Boekwaarde 31december

P2: Onderhoud onderwijsgebouwen

1.051

263

148

85

1.081

P5: (Huur) woonwagens en -lokaties

343

102

0

34

411

P5: Facilitaire projecten

642

30

0

0

672

P5: Onderhoud Vastgoed

4.960

2.693

899

1.493

5.260

P6: Sociaal statuut brandweer

15

0

0

7

8

P8: Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

4.080

184

500

353

3.410

a. Algemene voorzieningen

11.091

3.272

1.547

1.972

10.843

P4: Afkoop onderhoud graven

2.429

436

0

271

2.595

P4: Uitgifte graven

4.379

504

0

632

4.251

b1. Geoormerkte gelden - algemeen

6.808

940

0

903

6.846

P4: Bedrijfsafval

39

0

15

0

24

P4: Begraafplaats Zorgvlied

1.350

0

436

0

914

P4: Huishoudelijk afval

686

154

0

0

840

P4: Riolering

1.102

763

0

0

1.865

b2. kostendekkende exploitaties

3.177

917

452

0

3.642

A. totaal voorziening passiva

21.076

5.128

1.999

2.875

21.331

P1: Dubieuze debiteuren sociale dienst

1.722

0

275

0

1.447

P4: Dubieuze debiteuren Zorgvlied

47

14

0

0

61

P5: Dubieuze debiteuren bouwleges

130

27

0

2

155

P8: Dubieuze debiteuren

710

321

0

116

915

c2. Debiteuren

2.609

363

275

119

2.578

B. totaal voorziening activa

2.609

363

275

119

2.578

Voorzieningen (A+B)

23.686

5.491

2.274

2.993

23.908

beoordeling egalisatievoorziening kostendekkende exploitatie
In de nota reserve en voorzieningen 2012 staat opgenomen dat de egalisatievoorzieningen "Zorgvlied", "huishoudelijk afval" en "riolering" maximaal 10%van de omzet mogen bedragen. Voor het bepalen van de omzet is gekozen voor het in de paragraaf lokale heffingen vermelde bedrag in de kolom "opbrengst heffing in de rekening".
Voor riolering geldt dat in de Perspectiefnota een concreet voorstel moet volgen over hoe om te gaan met de afwijking t.o.v. de toegestane 10%. Voor Zorgvlied geldt dat er al een bedrijfsplan 2019-2022 wordt opgesteld met concrete voorstellen.

bedrag x € 1.000

maximaal percentage

omzet

omzet x %

Boekwaarde 31dec17

toegestaan -/- boekwaarde

begraafplaats Zorgvlied

25%

3.575

894

914

-20

huishoudelijk afval

10%

9.078

908

840

68

riolering

10%

8.575

858

1.865

-1.008