AA

Aalsmeer-Amstelveen

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AEB

Amsterdam Economic Board

AEB

Afval EnergieBedrijf

AGV

Amstel, Gooi en Vecht

Aib

Amsterdam inbusiness

AM

Amstelland-de Meerlanden

AMHK

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

ANBO

Algemene Nederlandse Bond van Ouderen

AOW

Algemene Ouderdoms Wet

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVVV

Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAS

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Bibob

(Wet) Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bor

Besluit omgevingsrecht

BRP

Basisregistratie Personen

BRS

Bestuurlijke Regie Schiphol

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

B.V.

Besloten Vennootschap

B&W

Burgemeester en Wethouders

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C.a.

Cum annexis (met bijbehoren)

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CJG

Centrum voor jeugd en gezin

CoBrA

Copenhagen Brussel Amsterdam (museum)

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

CO2

Koolstofdioxide

COVAU

Corridor Openbaar Vervoer Amstelveen-Uithoorn

CPA

Centrale Post Ambulancevervoer

CROW

Kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer

C.q.

Casu quo (in welk geval)

dB

deciBel

DHW

Drank- en Horecawet

DU

Decentralisatie-uitkering

Emovo

Elektronische MOnitor VOlksgezondheid

EMU

Economische en Monetaire Unie

EW

Eindwaarde

EZ

Economische Zaken

Fido

Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

G2

Samenwerkingsverband Uithoorn/Aalsmeer

GA

Groot Amsterdam

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GGD

Geneeskundige Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke GezonheidsZorg

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HALT

Het ALTernatief

Hh

Huishouden

Hbh

Hulp bij het huishouden

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HTV

Hoogwaardige Tramverbinding

HWC

Hermann Wesselink College

IBOI

Index van Bruto OverheidsInvesteringen

I-deel

Inkomensdeel

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IKC

Integraal KindCentrum

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IOAW

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISA

International School of Amsterdam

ISK

Internationale Schakelklas

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOP

Jaarlijks OnderhoudsPlan

KBO

Katholieke Bond van Ouderen

KCC

Klant Contact Centrum

Ke

Meeteenheid voor geluidszones rond Schiphol / geluidsbelasting door vliegtuigen

KKC

Keizer Karel College

KNLTB

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

KRW

Kaderrichtlijn Water

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LED

Light-Emitting Diode

LIB

Luchthaven IndelingsBesluit

LCP

Lokaal coördinatiepunt

LMO

Landelijke meldkamer organisatie

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwiijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MOP

Meerjarig OnderhoudsPlan

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

m2

Vierkante meters

m3

Kubieke meters

NES

Natuur- en Milieueducatie, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NME

Natuur- en MilieuEducatie

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NUP

Nationaal UitvoeringsProgramma

N.V.

Naamloze Vennootschap

N.v.t.

Niet van toepassing

NZKG

Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied

O.b.v.

Op basis van

OGZ

Openbare Gezondheidszorg

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OLGA

Overleg Lichaam Gehandicapten Amstelland

O+S

Onderzoek en Statistiek

ORS

Omgevingsraad Schiphol

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende-zaak belastingen

P&C

Planning & Control

PCOB

Protestants Christelijke Ouderen Bond

Pgb

Persoonsgebonden budget

P.m.

Pro memorie

PO

Primair onderwijs

PPP

People, Planet en Profit

PPS

Publiek private samenwerking

Pr.

Programma

PvA

Plan van Aanpak

REA

Regionale Educatieve Agenda

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiepunt

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal Opleidings Centrum

RSBO

Regionaal Samenwerkingsverband voor Bonden van Ouderen

RTV

Radio en Televisie

RTVA

Radio en Televisie Amstelveen

RUD

Regionale UitvoeringsDienst

RvT

Raad van Toezicht

SAS

Stichting Amstelveens Sportbedrijf

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SLS

Stichting Leefomgeving Schiphol

SMASH

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

SROI

Social Return on Investment

St.

Stichting

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SW

Sociale Werkvoorziening

T.b.v.

Ten behoeve van

T.g.v.

Ten goede van

T.l.v.

Ten laste van

T.o.v.

Ten opzichte van

USP

Unique Selling Point

UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

VGRP

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VrAA

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

VRI

Verkeersregelinstallatie

Vte

Voltijds equivalenten

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WEW

Stichting Waarborgfonds Eigen Woning

Wgr

Wet gemeenschappelijke regeling

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WIJ

Wet Investeren in Jongeren

WIW

Werken In het Westen

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WPG

Wet Publieke Gezondheid

Wro

Wet ruimtelijke ordening

WSP

Werkgevers service punt

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wtcg

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg

ZZP’s

Zorgzwaartepakketten

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel