bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Herrubri- cering

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Boekwaarde 31december

1.1 Gronden en terreinen

4.955

0

0

0

4.955

1.2 Woonruimten

193

0

0

15

179

1.3 Bedrijfsgebouwen

107.133

-2.086

5.201

44

2.722

107.482

1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.458

211

18

735

2.916

1.5 Vervoermiddelen

1.221

117

0

215

1.124

1.6 Machines, apparaten en installaties

1.115

142

0

301

956

1.7 Overige materiële vaste activa

832

50

0

381

501

1. Investeringen met een economisch nut

118.908

-2.086

5.721

62

4.368

118.113

2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

71.003

397

196

2.146

69.058

2.2 Bedrijfsgebouwen

4.676

2.086

170

0

1.490

5.441

2.3 Machines, apparaten en installaties

1.650

0

0

673

977

2.4 Overige materiële vaste activa

4.175

175

0

184

4.166

2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven

81.504

2.086

742

196

4.493

79.642

3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

0

1.567

118

0

1.450

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

0

0

1.567

118

0

1.450

Materiële vaste activa

200.412

0

8.030

376

8.861

199.205

herrubricering
In het boekjaar 2015 is de categorie “economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven” verplicht geworden, waarna alle investeringen die betrekking hebben op de kostendekkende exploitatie "riolering" zijn overgeboekt. Dit had echter ook voor de bedrijfsgebouwen moeten gebeuren die een relatie hebben met de kostendekkende exploitatie "afval". Deze herrubricering is alsnog in 2017 gebeurd voor € 2,086 miljoen.

methode van afschrijving
De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de afschrijvingstabel. In februari 2017 is door de raad besloten dat in principe vanaf 2017 alles lineair wordt afgeschreven. Hierbij is besloten annuïtaire afschrijving te vervangen door lineaire afschrijving, met bij riolen een gelijktijdige verlenging van de afschrijvingstermijn naar 50 jaar.

Vanaf 2017 is het verplicht om investeringen in maatschappelijk nut (o.a. wegen, pleinen en parken) met materiële omvang te activeren. Tegelijk met de programmabegroting 2017 zijn via beslispunt 8 de afschrijvingstermijnen voor deze investeringen vastgesteld.

bijdragen van derden
In het verloopoverzicht onder desinvesteringen is sprake van bijdragen van derden. Dit betreft:

 • reconstructie Nes aan de Amstel afrekening huisaansluitingen met Woningstichting Eigen Haard ad. € 313.800;
 • cultuurinvesteringen cultuurstrip ad. € 18.300 lumpsum bijdrage platform C;
 • stadsstrand Noordelijke Poeloever diverse bijdragen (oa. schadeuitkering en uitkering Bommenregeling) ad. € 17.900;
 • extra werkzaamheden bij de verbouwing de Bolder ad. € 10.500;
 • Hortensiaschool schadevergoeding dorpels ad. € 8.000;
 • Piet Hein School schadevergoeding asbestvervuiling ad. € 6.900.

afwaardering wegens duurzame waardevermindering
In het verloopoverzicht is geen sprake van duurzame waardevermindering.

buiten gebruikstelling activa
Door ingebruikname van de nieuwe website zijn diverse softwareapplicaties buiten gebruik gesteld. Dit leidt tot een extra afschrijving waar een dekkingsreserve tegenover staat. Het gaat om een bedrag van € 0,2 miljoen.  

mutatie boekwaarde economisch nut
bedrijfsgebouwen
De vermeerdering betreft met name nieuwbouw Piet Heinschool (€ 2,1 miljoen), de Wending (€ 1,0 miljoen), de aanbouw Goudsmithal (€ 0,8 miljoen) en verbouwing de Bolder (€ 0,6 miljoen).

grond-, weg en waterbouwkundige werken
Amstelzijde parkeerterrein is toegevoegd voor € 0,2 miljoen.

vervoermiddelen
In 2017 is geïnvesteerd in een veegmachine ( € 117.000)

mutatie boekwaarde economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven
In 2017 is voor totaal € 0,4 miljoen geïnvesteerd in riolering. De desinvestering betreft de afrekening voor de huisaansluitingen reconstructie Nes aan de Amstel.  

mutatie boekwaarde investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Vanaf 2017 worden investeringen in de openbare ruimte geactiveerd. De vermeerdering betreft investeringen in wegen en verkeersmaatregelen (€ 0,6 miljoen), herinrichting Amstelzijde (€ 0,7 miljoen), buitenruimte Piet Heinschool (€ 0,2 miljoen) en buitenruimte Roelof Venemaschool (€ 0,1 miljoen).

erfpacht
Van investeringen met economisch nut; gronden en terreinen betreft € 0,9 miljoen erfpachtposities. In de Bovenkerkerpolder gaat het om € 260.000 en bij de International School of Amsterdam om € 632.000.

balanswaardering gemeentelijke gebouwen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen die formeel in eigendom zijn van de gemeente bedraagt € 113 miljoen (zie tabel materiële vaste activa). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.

De WOZ-waarde van deze gemeentelijke gebouwen bedraagt € 217 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) van de gemeentelijke panden benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 349 miljoen euro. Incourante objecten, zoals raadhuis en zwembad hebben een WOZ-waarde die beduidend lager is dan de verzekerde waarde.

materiële vaste activa: nog te investeren (restantkredieten)

Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Gevoteerde bedrag (A)

Uitgaven t/m 2016 (B)

Uitgaven 2017 (C)

Restant ultimo 2017 (D)

verwachte lasten na 2017 (E)

Vastgoed: bedrijfsgebouwen

1.912

1.492

170

250

250

Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve)

2.202

0

1.373

829

778

Investeringsfondsen

11.761

3.652

1.734

6.375

6.450

Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie)

20.836

8.962

3.927

7.948

7.769

Overig

190

29

25

136

136

Subtotaal algemene middelen

36.901

14.134

7.229

15.538

15.383

Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval)

3.949

0

175

3.774

3.774

Riolering

3.132

938

200

1.994

1.994

Zorgvlied

230

0

50

180

180

Subtotaal kostendekkende exploitaties

7.311

938

425

5.948

5.948

TOTAAL

44.212

15.072

7.654

21.486

21.331

totaaloverzicht restantkredieten
Eind 2017 resteert een investeringsbedrag aan door de raad gevoteerde kredieten van € 21,5 miljoen Als beslispunt in de jaarrekening wordt opgenomen om € 21,331 miljoen beschikbaar te stellen. Het verschil betreft met name de kredieten voor scholenbouw. Voor zowel de nieuwbouw Hortensiaschool (€ 115.000) als de uitbreiding van de School of Understanding (€ 63.000) valt een bedrag vrij.

verwachte lasten
subtotaal algemene middelen

 • Vastgoed: Verbetering werf, werkplaats en opslag Zorgvlied;
 • Wegen en verkeer betreft de projecten uit het programma Uitvoeringsprogramma infra-werken (€ 0,8 miljoen);
 • Investeringsfonds betreft met name het krediet voor aanbouw Goudsmithal (€ 1,3 miljoen), HWC sporthal (€ 0,9 miljoen), cultuurinvesteringen cultuurstrip (€ 0,7 miljoen), vervanging van kunstgrasrugbyveld (€ 0,5 miljoen) bewonersgroep Villa Randwijk (€ 0,7 miljoen) en bedrijfsmiddelen (€ 2,1 miljoen) ;
 • Onderwijshuisvesting bevat kredieten voor de eerste en tweede tranche nieuwbouw onderwijsgebouwen. In de Kadernota en de begroting wordt twee keer per jaar een beeld geschetst van de voortgang nieuwbouw onderwijshuisvesting. Dit betreft vooral de Piet Heinschool inclusief BSO (€ 4,1 miljoen) en nieuwbouw HWC (€ 3,4 miljoen);
 • Overig bevat vervanging slagbomen Stroombaan (€ 0,2 miljoen).

subtotaal kostendekkende exploitaties

 • Afvalbeheer betreft containers ondergrondse inzameling (€ 3,2 miljoen) en renovatie overslagstation (€ 0,5 miljoen);
 • Riolering betreft met name van Heuven Goedhartlaan (€ 0,5 miljoen), Nes aan de Amstel (€ 0,4 miljoen) en Amstelzijde (€ 0,4 miljoen);
 • Zorgvlied: met name meubilair (€ 0,2 miljoen).

Vorenstaande betreft de restantkredieten eind 2017. Voor de periode t/m 2021 is sprake van een kredietvotering van ongeveer € 34 miljoen.