bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Boekwaarde 31december

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

326

0

0

0

326

Eneco

7.367

0

0

0

7.367

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

7.693

0

0

0

7.693

financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Bank Nederlandse Gemeenten
De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van ƒ 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van ƒ 250,00 met een totale waarde van ƒ 717.600,00 (= € 325.632,68).

Eneco
De gemeente bezit 73.671 stemhebbende aandelen (waarde € 7,4 miljoen). Hiermee behoort Amstelveen tot de groep gemeenten met minder dan 2% van de aandelen.

financiële vaste activa: overige langlopende leningen

De gemeente heeft € 14 miljoen aan leningen uitstaan. Dit betreft met name een verstrekte lening aan de BNG voor € 9,1 miljoen en € 5,3 miljoen verstrekte leningen via het SVn.

bedrag x € 1.000

Saldo 1januari

Investe- ringen

Saldo 31december

Rente

BNG (lening tm 30-06-2020)

9.076

0

9.076

667

Overige langlopende leningen

9.076

0

9.076

667

bedrag x € 1.000

Saldo 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Saldo 31december

SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds

0

350

0

0

350

SVn Startersleningen

4.941

0

0

0

4.941

Betaalde waarborgsommen

21

0

0

0

21

Overige langlopende leningen

4.962

350

0

0

5.312

duurzaamheidsfonds
Een stimuleringslening duurzaamheidsfonds kan worden toegekend door het college voor verduurzamingsactiviteiten die aantoonbaar bijgedragen aan een of meer van de beleidsdoelen zoals beschreven in ‘Aanpak Duurzaamheid Amstelveen, Slimme keuzes voor de toekomst (9 mei 2016)’. Dit zijn de lokale energiebesparing, reductie van lokale CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking binnen de gemeente.

De stimuleringslening is een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 15 jaar met een vast rentepercentage van 1,5% op jaarbasis. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt de krediettoets, verstrekt en beheert de toegewezen Stimuleringslening.

startersleningen
Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen. De risico’s voor de gemeente zijn zeer gering omdat de NHG terugbetaling van de leningen garandeert. De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de aankoopprijs. Maximaal is dit € 40.000. De totale lening (hypotheek + starterslening) mag niet meer bedragen dan het maximum dat de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) jaarlijks bepaalt.

De starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) bieden haar aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt de koper wel rente en aflossing, tenzij een gevraagde inkomenstoets anders uitwijst. De toets kan leiden tot verlenging van de renteloze en aflossingsvrije periode danwel kan aanleiding geven om de hoogte van rente en aflossing bij te stellen.

Het SVn stuurt jaarlijks een opgave met onder andere de verstrekte leningen. Tot en met 2017 heeft de gemeente € 4,94 miljoen gestort in het startersfonds. Per 31 december 2017 is voor € 5,9 miljoen euro (2016: € 5,7 miljoen) aan leningen met garantie verstrekt. Door starters is per 31 december 2017 een bedrag terugbetaald van € 2,7 miljoen (2016: € 2,0 miljoen).

Het verschil tussen verstrekte en terugbetaalde leningen is lager dan de storting in het startersfonds. Dit bedrag is beschikbaar voor nieuwe te verstrekken startersleningen.

waarborgsommen
Dit betreft een waarborgsom inzake Maarssengroep Vastgoedinvesteringen.