Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

In de Kadernota 2009 is het duurzaam financieel beleid van de gemeente Amstelveen geactualiseerd in navolging van de motie ‘Amstelveen financieel duurzaam’ (2006) en de Nota Herijking Activabeleid (2006). Met de vastgestelde kaders in het Beeldkwaliteitsplan (2011) en de  Nota Wegen (2017) continueert de raad het ingezette financieel duurzame beleid. Conform genoemde kaders is het structureel onderhoud in de Amstelveense begroting structureel opgenomen. Door het werken met geactualiseerde beheerplannen (getoetst door schouw in de buitenruimte) is goed zicht op de relatie onderhoudsniveau versus structureel budget.