Wegen

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema’s binnen duurzame instandhouding. Het vigerend beleidskader is de Nota Wegen uit 2017, het beeldkwaliteitsplan Amstelveen uit 2011 en het uitvoeringsprogramma Infra-Werken 2017-2020. Inhoudelijk geeft de Nota Wegen een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De nota voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de wegenwet en aansluit op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De nota wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie. Dit wordt vastgelegd in een jaarlijks geactualiseerd Uitvoeringsprogramma Infra-Werken.

Uitvoeringsprogramma infra-werken (verkeer, riolering, groen, water, wegen etc.)
In het Uitvoeringsprogramma Infra-Werken 2017-2020 zijn de diverse planningen (verkeer, riolering,  wegen etc.) integraal afgestemd en in relatie gebracht tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Kadernota (juli 2017) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.