Water

In 2008 is het Stedelijk Waterplan vastgesteld. Het Waterplan is een gezamenlijke productie van de gemeente Amstelveen en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterplan draagt met de uitvoering van een aantal maatregelen bij aan een duurzaam, veilig en kwalitatief goed watersysteem. In het Waterplan is een aantal acties geformuleerd om onder meer de waterkwaliteit, waterveiligheidsaspecten en het beheer en onderhoud te verbeteren. Op basis van deze plannen wordt berekend welk budget Amstelveen de komende jaren moet bijdragen aan het onderhoud (ontvangstplicht bagger en kleine baggerwerkzaamheden) van de watergangen.

Met ingang van 2013 is een structureel budget van € 0,2 miljoen beschikbaar voor het permanent baggeren van de gemeentelijke watergangen.