bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Boekwaarde 31december

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

629

414

70

0

973

Immateriële vaste activa

629

414

70

0

973

mutatie boekwaarde
Op immateriële activa staan de voorbereidingskosten voor grondexploitaties met bestuurlijke instemming. Het saldo betreft met name de projecten Oostelijk halfrond 9 en Lindenlaan 315-323.