De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening de volgende goedkeuringstoleranties:
a) ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangsbasis en
b) ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis.

Bij de oordeelsvorming over de jaarrekening spelen de goedkeuringstoleranties een belangrijke rol. De goedkeuringstoleranties zijn kwantitatieve criteria. Als de goedkeuringstoleranties niet worden overschreden, wordt in beginsel een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
Als één der of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden zal geen goedkeurende accountantsverklaring, maar één van de drie andere hieronder aangegeven oordelen, worden verstrekt door de accountant.

soort verklaring

goedkeurend

met beperking

oordeelonthouding

afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% van lasten)

≤ 1%

> 1% < 3%

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% van lasten)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

Voor Amstelveen geldt voor een goedkeurende verklaring een “foutgrens” van afgerond € 2,5 miljoen en een “onzekerhedengrens” van € 7,5 miljoen.