Financieel zeer sterke positie
Amstelveen heeft een zeer sterke financiële positie. Dit blijkt uit alle verplichte financiële kengetallen. Daar waar de gemeente gebruik maakt van schattingen wordt een conservatieve lijn gevolgd, maar niet te behoudend. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.

JAARREKENING 2017
AMSTELVEEN

VERKLARING ZONDER BEPERKING

SOLIDE POSITIE

Accountant constateert dat

 • Amstelveen zeer sterke financiële positie heeft;
 • schattingen conservatief zijn, maar niet té behoudend;
 • Amstelveen zeer goed in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen

AMSTELVEEN KAN DOOR SOLIDE POSITIE

 • tegenvallers opvangen;
 • goed haar taken uitvoeren;
 • inwoners en ondernemers niet overmatig belasten.

SOLVABILITEIT
(HOGER % = MEER SOLIDE)

JAAR

AMSTELVEEN

NEDERLAND

2015

56%

34%

2016

60%

35%

2017

61%

niet bekend

RESULTAAT 2017

 • resultaat minus € 0,6 miljoen

RESERVE ‘SPAREN VOORAF’ VOOR HANDHAVEN VAN:

 • hoogwaardige voorzieningen;
 • gezonde financiële positie;
 • lokale lage lastendruk

SALDO GAAT NAAR ALGEMENE RESERVE

 • algemene reserve is bedoeld voor incidentele tegenvallers;
 • het begrotingssaldo was € 21 miljoen negatief. Belangrijkste reden van dit tekort betreft de nieuwbouw HWC.

WOONLASTEN MEERPERSOONS-HUISHOUDENS

JAAR

AMSTELVEEN

NEDERLAND

2015

€ 686

€ 714

2016

€ 704

€ 723

2017

€ 694

€ 723

Bestuurlijke actiepunten
Van de 43 voorgenomen besluiten (college en/of raad) is 70% gerealiseerd en nog eens 16% anders gerealiseerd. De meeste niet-gerealiseerde besluiten worden op een later tijdstip in 2018 alsnog genomen. Daarnaast is van de 119 actiepunten 88% daadwerkelijk uitgevoerd of anders uitgevoerd. Conclusie: het overgrote deel van de plannen is gerealiseerd en/of uitgevoerd.

Accountantscontrole: goedkeurende verklaring
De accountant controleert jaarlijks de programmarekening van de gemeente. Met de programmarekening 2017 legt het college verantwoording af aan de raad over het door het college gevoerde bestuur in 2017. In de programmarekening wordt ingegaan op de bestedingen en inkomsten en de mutaties in de vermogenspositie.

Voor Amstelveen geldt voor een goedkeurende verklaring een “foutgrens” van afgerond € 2,5 miljoen en een “onzekerhedengrens” van € 7,5 miljoen. In 2017 worden deze grenzen niet overschreden, zodat  een goedkeurende verklaring wordt afgegeven.

Resultaat minus € 0,6 miljoen
Het college van B en W sluit de rekening van 2017 af met een resultaat van minus € 0,6 miljoen. Via het raadsvoorstel bij de behandeling van de jaarrekening wordt voorgesteld het totale resultaat af te wikkelen met de algemene reserve.

Via het raadsvoorstel "budgetoverheveling" in december is € 12,2 miljoen van verwachte kosten 2017 doorgeschoven naar 2018. Dit verklaart voor een belangrijk deel het verschil tussen het primitieve begrotingssaldo van € 21 miljoen negatief en de begroting na wijzigingen van € 5 miljoen negatief.

Enkele gebeurtenissen in 2017

Amstelveen inspirerende GIDS gemeente
Amstelveen is een van de 164 gemeenten die deelnemen aan het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). Vier jaar lang ontvangen deelnemende gemeenten extra middelen voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit jaar is Amstelveen uitgeroepen tot inspirerende GIDS gemeente. ‘De manier waarop het project in Bankras is vormgegeven samen met Vita, GGD en het Sportbedrijf is een landelijk voorbeeld voor andere gemeente’, aldus de jury. Centrale vragen bij de aanpak zijn: in welke wijken is verbetering van de gezondheid het hardst nodig en welke actieve rol kunnen inwoners en professionals daarbij zelf spelen?

Amstelveners aan zet bij fietsbrug over A9
Inwoners van Amstelveen konden in november via een speciale stemronde kiezen uit vier ontwerpen voor de fietsbrug over de A9. Dit kon online, door het opsturen van een coupon of in belevingscentrum Amstelveen InZicht. De brug met bomen, in de stemronde aangeduid als “Brug B”, kwam als absolute winnaar uit de bus. Dit ontwerp ontving maar liefst 77% van de stemmen. In totaal zijn bijna 12.000 stemmen uitgebracht op de vier ontwerpen.

Bedrijventour en ‘Amstelveen Ontvangt’
Vanuit de Amstelveense onderwijsagenda is er het afgelopen jaar veel in gang gezet. Op het gebied van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt organiseerde de gemeente de bedrijventours. Hierbij gingen leerlingen van het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op bezoek bij bedrijven als ATOS, HP en KLM om beter geïnformeerd te worden over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en welke eisen daarbij gelden. Ook zijn er inspiratie bijeenkomsten voor leerlingen georganiseerd onder de noemer ‘Amstelveen Ontvangt’. Deze bijeenkomsten waren erg populair en werden druk bezocht.

Contract vernieuwing Amstelveenlijn ondertekend
De aanbesteding voor de uitvoering van de Amstelveenlijn is gewonnen door een partij die onder andere slimme oplossingen voor het project presenteerde. Zo hoeft pas begin 2019 gestart te worden met grootschalige werkzaamheden voor het ongelijkvloers maken van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Hierdoor blijft sneltram 51 tot maart 2019 rijden tot Westwijk. De aannemer weet ook de oost-westverbinding bij kruispunt Sportlaan tijdens de bouw in stand te houden. Dit is mogelijk door het kruispunt Sportlaan volledig verdiept aan te leggen in plaats van half-verdiept. Een oplossing waarmee ook tegemoet gekomen is aan een sterke wens van de omgeving. Het wegverkeer heeft eveneens baat bij de plannen, doordat twee keer twee rijbanen in beide richtingen op de Beneluxbaan behouden kunnen blijven tijdens de bouw.

Duurzaamheidsfonds Amstelveen
Het Duurzaamheidsfonds is opgericht voor mooie voorbeelden van duurzame koplopers. Zoals bewoners die gezamenlijk een duurzaam initiatief hebben of bedrijven/organisaties die met innovatieve plannen aan de slag gaan om onze gemeente duurzamer te maken. Bewonersgroepen, VvE’s, bedrijven en organisaties die energie willen besparen of willen opwekken voor met name particuliere woningen kunnen een beroep doen op het fonds. Er zijn subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken en leningen voor de realisatie van projecten. Dit jaar zijn de eerste twee aanvragen goedgekeurd.

Inbraken
Ook voor dit jaar is het actieplan veiligheid met een veelheid aan structurele en incidentele acties en projecten  uitgevoerd. Het aantal inbraken is na jaren van stabilisering weer gaan stijgen. Inmiddels is een  geactualiseerd plan van aanpak opgesteld dat in 2018 verder uitgerold wordt. Naast de vele maatregelen zoals het achterpadenproject, voorlichting over preventie, veiligheidsscan en huisbezoeken blijft de gemeente kijken naar nieuwe maatregelen. Zo is er eind dit jaar gestart met de last onder dwangsom en een pilot met de inzet van mobiele ANPR camera’s. Daarnaast is opnieuw veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling Voorkoming woninginbraken. Deze regeling biedt mensen korting in de aanschaf van hang- en sluitwerk. Eind dit jaar is gestart met een bewustwordingscampagne tegen auto-inbraken die in 2018 wordt voortgezet. Een veelheid aan communicatiemiddelen zijn ingezet op diverse terreinen over veiligheid.

Ondernemer van het jaar verkiezing
Op 15 november werd voor de eerste keer de Ondernemer van het jaar verkiezing in Amstelveen georganiseerd. Een belangrijk en breed gedragen initiatief van de gemeente Amstelveen en Ondernemersvereniging Amstelveen, in samenwerking met verschillende partners. Tijdens de grand finale werden in de categorieën MKB tot 50 fte, MKB vanaf 50 fte en Start up (bedrijven jonger dan 3 jaar) de winnaars bekend gemaakt. Doel is ondernemingen in Amstelveen te stimuleren zich te presenteren en andere ondernemers aan te zetten tot een duurzame, innovatieve en creatieve invulling van het ondernemerschap. Daarnaast is het initiatief bedoeld als waardering voor MKB ondernemingen binnen de gemeente. Zij zijn de drijvende kracht van de lokale economie.

Overkapping Oude Dorp krijgt parkachtige invulling
De overkapping bij het Oude Dorp, die na het verbreden en verdiepen van de A9 wordt aangelegd, krijgt een parkachtig, openbaar karakter met publieke functies. De door de gemeenteraad aangenomen Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp vormt het uitgangspunt voor verdere planvorming en is tot stand gekomen met input van omwonenden. Met de overkapping  ontstaat een nieuwe openbare ruimte waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen.

Parkeren
In maart is in een groot deel van Randwijck betaald parkeren ingevoerd. De tarieven van de eerste én tweede bewonersvergunning zijn verlaagd en ook het tarief van de ondernemers- en dienstverleningsvergunning is gehalveerd. Amstelveen hanteert hiermee één van de laagste tarieven van Nederland. In december heeft de gemeenteraad een nieuw, flexibeler parkeerbeleid aangenomen. De parkeerdruk is vanaf 1 januari 2018 hét criterium om betaald parkeren met vergunningen in te kunnen voeren. Als de parkeerdruk in een gebied 85% of hoger is, kan na overleg met bewoners en ondernemers en na goedkeuring van de gemeenteraad, betaald parkeren met vergunningen worden ingevoerd. Op deze manier wil de gemeente sneller anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van parkeren in Amstelveen.

Start eerste Beweegbox van Nederland met Turnhal
Dankzij extra krediet van de gemeenteraad konden in het najaar de Gymnastiek Unie, Beweegbox, Sportbedrijf Amstelveen en de gemeente starten met de aanleg van een nationale sportinnovatie: de Beweegbox. Een hal die de traditionele gymzaal vervangt en beweegonderwijs naar een hoger en dynamischer niveau tilt. Naast de box komt een hal met een vaste turnopstelling. Veel gemeenten, onderwijsinstellingen en sportbedrijven zijn enthousiast over de Beweegbox. Amstelveen is de eerste die de stap durft te zetten om de traditionele gymzaal te vervangen voor een modern alternatief.

Van het gas af
Vooruitlopend op een intentieverklaring begin 2018 om nieuwe woningbouw niet meer op het gas aan te laten sluiten zijn er reeds aardgasvrije kavels uitgegeven in de Middenwaard, waar de gemeente op eigen grond woningen gaat ontwikkelen. Ook de Poeloever waar een projectontwikkelaar woningen gaat bouwen, wordt aardgasvrij. Voor de bestaande bouw komt er een gefaseerd energietransitieplan. Amstelveen werkt zo mee aan doelstellingen uit het Energieakkoord.

Veiligheid
In Uilenstede is een bewustwordingscampagne gestart om het gevoel van veiligheid te vergroten. Het cameratoezicht op Uilenstede is verlengd, omdat afgelopen jaar is gebleken dat het aantal incidenten aanzienlijk is verminderd. De brandweer heeft in de wijk Groenelaan huisbezoeken gebracht om inwoners uitleg te geven over brandveilig wonen. In deze wijk is ook in samenwerking met interne en externe partijen het project Schijnwerper in de wijk gestart. In het kader van woonfraude zijn dit jaar 27 grote en kleine hennepkwekerijen opgerold. Er zijn 23 woningen gesloten. Naar aanleiding van een motie over Whatsappgroepen is een plan van aanpak in uitvoering genomen om dit instrument van inwoners te faciliteren en te stimuleren. Tenslotte is de pilot verruiming horecatijden in positieve zin geëvalueerd en geïmplementeerd in de APV die overigens integraal is gewijzigd.