Algemeen
De programmarekening beoogt transparante, leesbare en toegankelijke verslaglegging, met inachtneming van de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De gemeente moet via dit jaarverslag verantwoording afleggen aan diverse organisaties. Naast de eigen organisatie (raad) betreft dit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het dienen van meerdere lezers waarbij tevens moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften (programma-indeling en voorgeschreven paragrafen) leidt er wel toe dat wat voor de ene lezer nuttige informatie betreft dit voor de ander een overdaad van gegevens betekent.
Ondanks deze beperkingen die ons worden opgelegd bij het schrijven van dit document proberen wij alle geïnteresseerden een leesbaar jaarverslag aan te bieden. Een programmarekening dat zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar is, maar waarbij we er soms toch de voorkeur aan geven om voor meer uitgebreide informatie te verwijzen naar andere documenten zoals raadsbesluiten of programmabegroting.

Hierna volgt een korte leeswijzer met in vogelvlucht de onderdelen die in deze programmarekening staan opgenomen.

Personalia + kerngegevens
In het inleidend hoofdstuk vindt u een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tevens zijn enkele financiële kerngegevens van de gemeente opgenomen.

Algemeen beeld
In dit deel van de programmarekening wordt op bestuurlijke hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht. Tevens wordt ingegaan op enkele inhoudelijke gebeurtenissen in het verslagjaar.

Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan.

Taakvelden
De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is volgens de indeling naar taakvelden. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)". De brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te downloaden via de website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv

Programmaverantwoording
De kern van de programmarekening wordt gevormd door de programmaverantwoordingen die elk zijn verdeeld in een aantal vastgestelde taakvelden.

Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves en voorzieningen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma.

De volgende programma’s maken onderdeel uit van de programmarekening:

  1. Sociaal domein
  2. Onderwijs en ontplooiing
  3. Economie en duurzaamheid
  4. Openbare ruimte
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  6. Bestuur, bevolking en veiligheid
  7. Overhead
  8. Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen
Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

Balans
In dit overzicht is ruimte voor “verplichte” financiële overzichten, zoals waarderingsgrondslagen, balans, kredieten en investeringen, reserves en voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals gegarandeerde geldleningen.

Bijlagen
Het boekwerk bevat de bijlagen: Single Information en Single Audit (SISA), het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte, de vertaaltabel programma/taakvelden en een lijst van (meest) gebruikte afkortingen.

Single Information en Single Audit (SISA)
Elke gemeente is verplicht in de programmarekening een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de programmarekening door de accountant.

Het overzicht in de SISA-bijlage is beperkt tot 3 regelingen voor Amstelveen. Ofschoon de bijlage is opgenomen in het jaarverslag van Amstelveen betreft het feitelijk informatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afronding
Door het geautomatiseerd inlezen vanuit het financieel pakket kan de situatie optreden dat er afrondingsverschillen optreden.