Programma 1 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

M. Veeningen/J. Brandes

6.2 Wijkteams

J. Brandes

6.3 Inkomensregelingen

M. Veeningen

6.4 Begeleide participatie

M. Veeningen

6.5 Arbeidsparticipatie

M. Veeningen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

H. Raat

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

H. Raat

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

J. Brandes

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

H. Raat

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

J. Brandes

7.1 Volksgezondheid

H. Raat

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

4.1 Openbaar basisonderwijs

M. Veeningen

4.2 Onderwijshuisvesting

M. Veeningen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

M. Veeningen / P. Bot

5.1 Sportbeleid en activering

P. Bot

5.2 Sportaccommodaties

P. Bot

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

M. Veeningen

5.4 Musea

M. Veeningen

5.5 Cultureel erfgoed

H. Raat

5.6 Media

M. Veeningen

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling

M. Veeningen / burgemeester

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

M. Veeningen / burgemeester

3.4 Economische promotie

M. Veeningen / burgemeester

Programma 4 Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

J. Brandes

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

P. Bot

7.2 Riolering

P. Bot

7.3 Afval

P. Bot / H. Raat

7.4 Milieubeheer

P. Bot / H. Raat

7.5 Begraafplaatsen

P. Bot

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

H. Raat

0.63 Parkeerbelasting

J. Brandes

2.2 Parkeren

J. Brandes / H. Raat

2.5 Openbaar vervoer

J. Brandes

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

H. Raat

8.1 Ruimtelijke ordening

P. Bot

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

H. Raat

8.3 Wonen en bouwen

H. Raat / P. Bot

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0.1 Bestuur

burgemeester

0.2 Burgerzaken

burgemeester

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

burgemeester

1.2 Openbare orde en veiligheid

burgemeester / P. Bot / H. Raat / J. Brandes