1. vaststellen programmarekening
Beslispunt 1: De programmarekening 2017 vaststellen.

2. rekeningresultaat
Beslispunt 2: Het rekeningresultaat ad. minus € 0,6 miljoen afwikkelen met de algemene reserve.

3. fasering kredieten
Eind 2017 resteert een investeringsbedrag aan gevoteerde kredieten van € 21,5 miljoen.
.

Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Gevoteerde bedrag (A)

Uitgaven t/m 2016 (B)

Uitgaven 2017 (C)

Restant ultimo 2017 (D)

verwachte lasten na 2017 (E)

Vastgoed: bedrijfsgebouwen

1.912

1.492

170

250

250

Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve)

2.202

0

1.373

829

778

Investeringsfondsen

11.761

3.652

1.734

6.375

6.450

Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie)

20.836

8.962

3.927

7.948

7.769

Overig

190

29

25

136

136

Subtotaal algemene middelen

36.901

14.134

7.229

15.538

15.383

Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval)

3.949

0

175

3.774

3.774

Riolering

3.132

938

200

1.994

1.994

Zorgvlied

230

0

50

180

180

Subtotaal kostendekkende exploitaties

7.311

938

425

5.948

5.948

TOTAAL

44.212

15.072

7.654

21.486

21.331

Van de restantkredieten wordt een groot deel afgewikkeld met een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk dat naast de overheveling van kredieten met bijbehorende kapitaallasten tevens wordt ingestemd met het wijzigen van de begroting 2018 voor de hiermee samenhangende reservemutaties, zodat dit 1-op-1 aansluit met de gefaseerde kredietonttrekking. Dit betreft de reserve "dekking kapitaallasten" en de specifiek gevormde bestemmingsreserves.

Beslispunt 3: Instemmen met het beschikbaar houden in het begrotingsjaar 2018 van € 21.331.000 aan restantkredieten, alsmede met het wijzigen van de begroting 2018 voor de met deze kredieten samenhangende reservemutaties.

4. huur tijdelijke huisvesting
Van het beschikbaar gestelde budget voor de huur van de tijdelijke huisvesting van het Keizer Karel College en het Amstelveen College wordt € 274.000 betaald vanaf 2018. Deze fasering wikkelt af met de bestemmingsreserve “toekomstige huisvesting”. In de begroting 2017 is zowel de huur over de periode 2017 t/m 2019 als de volledige onttrekking aan de reserve opgenomen.

Beslispunt 4: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van het restantbudget huur ad. € 274.000 voor tijdelijke huisvesting van het Keizer Karel College en het Amstelveen College, dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Overige toekomstige huisvesting” en de begroting meerjarig hiervoor wijzigen.

5. verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan
De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017 een totaal budget beschikbaar gesteld van € 500.000 als gemeentelijke bijdrage in het project Verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan. De totale kosten voor dit project bedragen € 10 miljoen en worden voornamelijk gedragen door de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat. Primaire aanleiding voor het project is de opwaardering van het onderliggend wegennet A9. De voorbereiding van dit project is gepland in de periode 2017 t/m 2019. De uitvoering  is gepland in 2019-2020.

De voorbereiding Fase 1 van dit project is begroot op  € 175.000 in 2017. De kosten voor de werkzaamheden in 2017 waren werkelijk  € 62.000. De voorbereiding wordt voortgezet in 2018 en voorgesteld wordt het restant budget van € 113.000 over te hevelen naar 2018.   

Beslispunt 5: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van het restantbudget "Verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan" ad. € 113.000 voor de voorbereidingskosten Fase 1 van dit project en de begroting 2018 hiervoor wijzigen.

6. Amstelveen In Zicht
Op het beschikbare budget voor oprichting van Amstelveen In Zicht resteert € 112.000. Omdat nog een drietal projecten in 2018 gerealiseerd gaan worden, wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2018. De drie projecten zijn de "VR-ride A9", voor de jeugd de "3D bril in Jip en Janneke stijl" en de "virtuele gastvrouw". Daarnaast zijn nog extra schermen nodig voor de marketing en wordt nog een ruimte omgevormd tot vergaderlocatie.

Beslispunt 6: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van het restantbudget "Amstelveen In Zicht" ad. € 112.000 voor een drietal nog te realiseren projecten en de begroting 2018 hiervoor wijzigen.

7. kunstgrasrugbyveld
In de kadernota 2017 is voor het vervangen van het kunstgrasrugbyveld € 522.000 beschikbaar gesteld. Aangezien de werkzaamheden nog niet zijn begonnen wordt voorgesteld dit bedrag in 2018 beschikbaar te houden.

Beslispunt 7: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van het budget voor het vervangen van het kunstgrasrugbyveld ad. € 522.000, dit te storten in de (nieuwe) bestemmingsreserve “Kunstgrasrugbyveld” en de begroting 2018 hiervoor wijzigen.

8. schuilkelder
In de kadernota 2017 is voor de renovatie van de Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg € 150.000 beschikbaar gesteld. In de commissie RWN van 18 april 2017 is gemeld dat na goedkeuring van het krediet voor de renovatie van de bunker door derden meerdere juridische procedures zijn gestart. Daarnaast zijn ook meerdere verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend. Totdat alle procedures zijn afgerond wordt het krediet niet besteed. In afwachting hiervan wordt voorgesteld dit bedrag in 2018 beschikbaar te houden.

Beslispunt 8: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van het budget voor de renovatie van de Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg ad. € 150.000, dit te storten in de (nieuwe) bestemmingsreserve “Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg” en de begroting 2018 hiervoor wijzigen.

9. reserve "grote projecten" / "Stadshart"
In het raadsvoorstel "Vaststellen Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart" (raad 21 juni 2017) staat onder financiën het volgende beschreven: Uitgangspunt is dat de uitvoering van de kaders voor de gemeente budgettair neutraal moeten zijn. Voor herinrichting van openbare ruimte zijn financiële middelen nodig. Daar staan opbrengsten tegenover uit de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen .

De gedachte achter deze tekst was dat er middelen geëgaliseerd kunnen worden via een bestemmingsreserve. In deze jaarrekening 2017 zijn op programma 5 indachtig dit uitgangspunt middelen gestort in en onttrokken aan de reeds bestaande reserve "grote projecten". Tijdens de controle van de jaarrekening 2017 is gebleken dat deze technische financiële uitwerking in het raadsvoorstel van juni 2017 onvoldoende staat beschreven en dat aanvullende besluitvorming noodzakelijk is.

Voorgesteld wordt om hiervoor een aparte reserve “Stadshart” in te stellen (beslispunt 9a). Dit betekent wel dat formeel de middelen ad. € 169.000 die in 2017 gestort zijn in de reserve “grote projecten” overgeboekt moeten worden naar de reserve “Stadshart” (beslispunt 9b). Vanaf 2018 wordt de egalisatie zoals bedoeld in het raadsvoorstel “vaststellen ruimtelijke uitwerking visie Stadshart” via de reserve “Stadshart” afgewikkeld (beslispunt 9c)

Beslispunt 9: Instemmen met
(a) het instellen van een reserve "Stadshart" voor het budgettair neutraal uitvoeren voor herinrichting van openbare ruimte via opbrengsten uit verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen;
(b) de middelen die in 2017 in de reserve "grote projecten" zijn gestort en betrekking hebben op het Stadshart over te boeken naar de reserve "Stadshart";
(c) vanaf 2018 de financiële afwikkeling die bedoeld wordt in het raadsvoorstel "Vaststellen Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart" (raad 21 juni 2017) te egaliseren via de reserve "Stadshart;
(d) de begroting 2018 te wijzigen als gevolg van de beslispunten 9a t/m 9c.

10. bommenregeling
Om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering "bommenregeling" moet de raad expliciet de aanvraag goedkeuren. Na het akkoord door de raad wordt de suppletie in 2019 uitgekeerd. Het door het Rijk uit te keren subsidiebedrag wordt één keer per jaar vastgesteld op basis van aanvragen die voor 1 maart zijn ingediend.

Beslispunt 10: Akkoord gaan met gemaakte kosten voor een totaalbedrag van € 7.887,30 exclusief BTW ten behoeve van:
(a) het (inmiddels uitgevoerde) vooronderzoek conventionele explosieven t.b.v. transport en hijsen pontons drijvende zwembad op de laadlocatie in de Ringvaart en in de Poel;
(b) de afgeronde opsporingswerkzaamheden naar explosieven in de bodem op de laadlocatie in de Ringvaart d.m.v. dieptedetectie.

11. Mensen maken Amstelveen
Van het beschikbare gestelde budget voor het project Mensen maken Amstelveen wordt voorgesteld € 69.000 beschikbaar te houden voor het in 2018 uitvoeren van "digitale participatietool OppApp", "project thermometer" en "brieven project".

Beslispunt 11: Instemmen met het overhevelen naar 2018 van € 69.000 voor onderdelen uit het project "Mensen maken Amstelveen" en de begroting 2018 hiervoor wijzigen.

12. Omslagrente
De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. De begrote omslagrente voor 2017 bedraagt 4,36% en is afgerond op 4,50%. Op basis van de rekening 2017 komt de werkelijke omslagrente uit op 4,02%. Via een in BBV voorgeschreven renteschema wordt berekend hoeveel rente maximaal doorberekend had mogen worden naar de taakvelden op grond van 4,02% (€ 4,42 miljoen). Dit wordt afgezet tegen de werkelijk doorberekende rente op basis van een omslagpercentage van 4,50 (€ 5,15 miljoen).

Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente ad. € 4,42 miljoen. Voor 2017 komt dit percentage uit op 17 waardoor nacalculatie van de doorberekende rente aan de taakvelden achterwege kan blijven.

Beoordeling van de rente-exploitatie voor de komende 5 jaar geeft als beeld dat de toegestane omslagrente zich rond de 4% beweegt. Ter voorkoming van een nacalculatie in de komende jaren wordt voorgesteld vanaf 2018 een omslagpercentage van 4,00 te hanteren.

Verlaging van het omslagpercentage heeft vooral consequenties voor de kostendekkende exploitatie "riolering" waar eind 2017 sprake is van een boekwaarde investeringen van afgerond € 70 miljoen. Neerwaartse aanpassing van het omslagpercentage leidt binnen deze kostendekkende exploitatie tot structureel lagere lasten van € 0,3 miljoen. In de begroting 2018 (blz. 104) bedraagt het dekkingspercentage voor rioolrecht 94. Indicatief leidt de lagere rentelast tot een dekking van 97%.

Beslispunt 12: Instemmen met het aanpassen van het omslagpercentage naar 4,00 met ingang van de begroting 2018.

13. Amity International school
De opening van Amity International school was gepland voor 4 september jl. De school heeft de openingsdatum niet kunnen halen vanwege meerdere redenen. Dit loopt uiteen van vertraging met de interne verbouwing tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen en licenties voor het geven van onderwijs. De raad heeft via het raadsvoorstel "budgetoverheveling" van december de uitbetaling van de tweede tranche per 1 december 2017 ad. € 0,5 miljoen uitgesteld naar 2018. Bij opmaak van dat raadsvoorstel werd verwacht dat de 1e tranche die per 1 september zou worden uitgekeerd tot uitbetaling zou komen in 2017.

Per ultimo 2017 is het Amity niet gelukt om aan de voorwaarden te voldoen voor uitkering van de 1e tranche. Dit leidt tot € 2,5 miljoen lagere lasten ten opzichte van de begroting.
De ontvangen bijdrage van Amsterdam/Rijk ad. € 2,75 miljoen is in afwachting van de uitbetaling van zowel de 1e als de 2e tranche gereserveerd op de balans. Voor 2017 leidt dit tot € 2,75 miljoen lagere baten dan begroot.

Voor het rechtmatig verstrekken van het subsidie (nadat Amity aan de voorwaarden heeft voldaan) moet de raad voor zowel de uitgaven als de inkomsten de begroting 2018 wijzigen op taakveld "3.4 Economische promotie".

Beslispunt 13: Instemmen met het wijzigen van de begroting 2018 voor zowel het verwerken van de ontvangen bijdrage Amsterdam/Rijk van € 2,75 miljoen als het verstrekken van het subsidie ad. € 2,5 miljoen aan Amity International school.