bedrag x € 1.000

Rente percentage

Oorspronkelijk bedrag

Boekwaarde 1januari

Opgenomen

Aflossing lopend dienstjaar

Boekwaarde 31december

Rente lopend jaar

BNG (lening tm 15-12-50)

4,2000

20.000

17.000

0

500

16.500

713

BNG (lening tm 15-12-51)

4,4000

20.000

17.500

0

500

17.000

769

BNG (lening tm 15-12-52)

4,5000

25.000

22.500

0

625

21.875

1.011

BNG (lening tm 15-12-53)

4,6500

25.000

23.125

0

625

22.500

1.074

Onderhandse leningen

90.000

80.125

0

2.250

77.875

3.567

Amstelveen heeft een lening van in totaal € 90 miljoen aangetrokken met een looptijd van 40 jaar. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

waarborgsommen
Het saldo van € 110.000 betreft vooral in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post (kleine) bedragen voor bijvoorbeeld uit te keren planschade en enkele maanden betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden.