De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is volgens de indeling naar taakvelden. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)". De brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te downloaden via de website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een positief begrotings- of rekeningsaldo (lasten<baten). De rechterkolom “Saldo 2017” betreft het verschil tussen het begrotings- en rekeningsaldo.

bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2017

Rekening 2017

Saldo

Programma

2016

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2017

01 Sociaal domein

45.339

44.027

64.107

21.718

42.389

63.968

22.367

41.600

-788

02 Onderwijs en ontplooiing

19.054

18.551

25.313

3.936

21.377

24.946

4.044

20.902

-475

03 Economie en duurzaamheid

1.269

1.197

4.353

3.438

915

1.856

879

977

62

04 Openbare ruimte

23.172

18.934

40.452

24.353

16.099

37.687

25.026

12.661

-3.437

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-5.633

-2.377

19.747

20.833

-1.087

16.292

20.271

-3.979

-2.892

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

15.486

13.344

15.304

2.739

12.565

14.650

2.847

11.804

-761

07 Overhead

3.551

23.394

52.046

21.932

30.114

51.769

21.577

30.192

78

08 Algemene dekkingsmiddelen

-112.746

-111.677

6.813

125.404

-118.591

1.621

121.201

-119.580

-989

Totaal saldo van baten en lasten

-10.507

5.392

228.133

224.352

3.781

212.790

218.212

-5.422

-9.203

Reservemutatie

-4.637

14.977

54.837

53.545

1.292

46.137

40.142

5.995

4.704

Resultaat

-15.143

20.369

282.970

277.897

5.072

258.926

258.353

573

-4.499

Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).

Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen. In de rekening 2017 is aan lasten € 31.000 verantwoord (2016: € 44.000).

Reservemutatie
De reservemutatie ad. € 4,7 miljoen sluit aan op het totaal van de op de programma’s gespecificeerde reserveoverzichten. Tussen de programma’s 02 onderwijs en ontplooiing en 05 ruimtelijke ontwikkeling is sprake van een verschuiving op begrotingsniveau. Na uitwerking van de begroting 2017 is gebleken dat sommige reserves op het verkeerde programma begroot waren. De werkelijke boekingen staan verantwoord op het juiste programma.

Vergelijkende cijfers 2016
De vergelijkende cijfers 2016 wijken af met de in de raad behandelde programmarekening 2016. Dit betreft verschuivingen doordat is overgestapt van bestuurlijke producten op de diverse programma's naar taakvelden. Dit laatste sluit aan met de voorgeschreven taakvelden in de gewijzigde wetgeving.

De kolom "primitief" sluit niet in detail aan op de vastgestelde begroting in november 2016. Via het raadsvoorstel budgetoverheveling van december 2017 heeft de raad ingestemd met de in deze jaarrekening opgenomen bedragen als primitief saldo. Dit geldt ook voor de vermelde bedragen op de taakvelden in de kolom "primitief".