Artikel 25 en 28 van BBV schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor “onvoorzien”. In de primitieve begroting is op algemene dekkingsmiddelen een gemeentebreed bedrag ter grootte van € 153.000 euro opgenomen voor “onvoorzien”. Van dit bedrag is € 105.000 euro ingezet voor de volgende doeleinden:
# geluidsmeting bij festivals in het Amsterdamse Bos; raadsbesluit 50 d.d. 19 juli 2017 (€ 30.000);
# selectie en benoeming nieuwe burgemeester; raadsbesluit 71 d.d. 13 december 2017 (€ 25.000);
# Eneco Symposium; raadsbesluit 71 d.d. 13 december 2017 (€ 50.000);