begrotingsoverschrijding per programma
Voor het beoordelen van geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening voor het aspect rechtmatigheid wordt een percentage van de lasten + dotaties aan de reserves gehanteerd (zie kolom "lasten rekening 2017" in paragraaf 3.1: € 259 miljoen):
# voor fouten geldt een goedkeuringstolerantie van 1%: afgerond € 2,6 miljoen;
# voor onzekerheden geldt een goedkeuringstolerantie van 3%: afgerond € 7,8 miljoen.

In het kader van de rechtmatigheidtoetsing dient de accountant in het verslag van bevindingen aan te geven welke begrotingsoverschrijdingen nog moeten worden geautoriseerd door de raad. Daartoe dienen deze overschrijdingen goed herkenbaar in de programmarekening te worden opgenomen. Onderstaand overzicht geeft hierover uitsluitsel.

bedrag x € 1.000

Lasten geraamd

Lasten werkelijk

Verschil

01 Sociaal domein

64.107

63.968

-139

02 Onderwijs en ontplooiing

25.313

24.946

-366

03 Economie en duurzaamheid

4.353

1.856

-2.498

04 Openbare ruimte

40.452

37.687

-2.764

05 Ruimtelijke ontwikkeling

19.747

16.292

-3.454

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

15.304

14.650

-653

07 Overhead

52.046

51.769

-277

08 Algemene dekkingsmiddelen

6.813

1.621

-5.192

Totaal-generaal

228.133

212.790

-15.343

rondrekening mutatie eigen vermogen
De mutatie eigen vermogen volgens de balans moet aansluiten op de mutaties eigen vermogen volgens de programmarekening.

bedrag x € 1.000

Eigen vermogen per 31 december 2017 (excl. resultaat boekjaar)

€ 200.135

Eigen vermogen per 31 december 2016 (incl. resultaat boekjaar)

€ 194.140

Mutatie eigen vermogen volgens balans

€ 5.995

Lasten op taakveld 010 (stortingen in reserves)

€ 46.137

Baten op taakveld 010 (onttrekkingen aan reserves)

€ 40.142

Mutatie eigen vermogen volgens programmarekening

€ 5.995

Verschil

€ -