In BBV artikelen 19-c en 28-c is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voor dit laatste is de specificatie gehanteerd van eenmalige middelen in de begroting 2017. De enige mutaties die zich hier voordoet ten opzichte van de begroting is de werkelijke afdracht grondexploitaties op programma 5. Zoals wordt aangegeven in de toelichting zijn het vooral de uitschieters die er echt toe doen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf.

In beginsel wordt iedere aanwending van de reserves beschouwd als een incidentele bate. Er zijn echter reserves waarvan jaarlijks een bepaald bedrag ten gunste van de exploitatie komt. Dit betreft voor de gemeente Amstelveen de dekking van de (kapitaal)lasten van investeringen. In deze gevallen gaat het over een tijdvak van meer dan drie jaar. De looptijd is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de investeringen. In dit geval kan bij inzet van deze reserves worden gesproken van structurele dekkingsmiddelen. In het navolgende overzicht betreft de structurele reservemutatie uitsluitend reserves ter dekking van de kapitaallasten.

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Sociaal domein

a) incidentele baten/lasten:

# GIDS-gelden

64

64

64

0

64

# Smart City

75

75

75

0

75

# ogen en oren in sport, kunst en cultuur

25

25

25

0

25

b) structurele lasten/baten

63.943

21.718

42.225

63.804

22.367

41.436

c) totaal lasten/baten

64.107

21.718

42.389

63.968

22.367

41.600

d) incidentele reservemut.

0

0

0

0

0

0

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

64.107

21.718

42.389

63.968

22.367

41.600

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2

Onderwijs en ontplooiing

a) incidentele baten/lasten:

# exploitatie sportbedrijf

200

200

200

0

200

# cultuurstrip

750

750

750

0

750

# rugby, kunstgrasveld

522

522

522

0

522

# schuilkelder

150

150

150

0

150

# museum vd Togt

70

70

70

0

70

# ond.huisv. tijd. leegstand aanhouden

120

120

120

0

120

# ond.huisv. overbrugging Parcival

32

32

32

0

32

# ond.huisv. groei leerl. AC

65

65

65

0

65

# digitaal ongehinderd

10

10

10

0

10

b) structurele lasten/baten

23.394

3.936

19.458

23.027

4.044

18.983

c) totaal lasten/baten

25.313

3.936

21.377

24.946

4.044

20.902

d) incidentele reservemut.

7.550

12.585

-5.035

6.996

5.281

1.715

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

11.060

1.981

9.079

3.927

1.981

1.946

# Dekking kapitaallasten sportaccommodaties

15.040

1.610

13.430

15.881

1.610

14.271

f) totaal resultaat

58.963

20.111

38.851

51.750

12.917

38.834

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3

Economie en duurzaamheid

a) incidentele baten/lasten:

# citymarketing

75

75

75

0

75

# glasvezel/verglazing

75

75

75

0

75

# BIZ

74

74

74

0

74

b) structurele lasten/baten

4.129

3.438

691

1.632

879

753

c) totaal lasten/baten

4.353

3.438

915

1.856

879

977

d) incidentele reservemut.

0

97

-97

0

251

-251

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

4.353

3.535

818

1.856

1.129

727

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4

Openbare ruimte

a) incidentele baten/lasten:

# duurzaamheid

500

500

500

0

500

# bijdrage Wagenerstadion

150

150

150

0

150

b) structurele lasten/baten

39.802

24.353

15.449

37.037

25.026

12.011

c) totaal lasten/baten

40.452

24.353

16.099

37.687

25.026

12.661

d) incidentele reservemut.

6.265

7.428

-1.163

7.436

4.686

2.750

e) structurele reservemut.

# Dekking kap.ln UP Groen, water, recreatie

0

0

0

0

0

0

# Dekking kap.ln UP Verkeer en vervoer

2.202

0

2.202

1.491

118

1.373

# Dekking kapitaallasten Zorgvlied

230

0

230

50

0

50

f) totaal resultaat

49.149

31.781

17.368

46.664

29.830

16.834

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5

Ruimtelijke ontwikkeling

a) incidentele baten/lasten:

# plankosten grote projecten

1.000

1.000

1.000

0

1.000

# woonagenda

50

50

50

0

50

# bedrijventerrein Legmeer

100

100

100

0

100

# winstafdrachten grondexploitaties

1.475

-1.475

0

1.678

-1.678

b) structurele lasten/baten

18.597

19.358

-762

15.142

18.593

-3.451

c) totaal lasten/baten

19.747

20.833

-1.087

16.292

20.271

-3.979

d) incidentele reservemut.

1.448

4.960

-3.512

2.406

1.138

1.268

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten gebouwen

5.806

15.640

-9.834

659

15.640

-14.982

# Dekking kapitaallasten gronden

0

0

0

0

0

0

f) totaal resultaat

27.000

41.433

-14.433

19.357

37.049

-17.693

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6

Bestuur, bevolking en veiligheid

a) incidentele baten/lasten:

# woonfraude

125

125

125

0

125

# bestuurlijke adhesie maatsch. act.

70

70

70

0

70

# pilot verruiming openingstijden horeca

20

20

20

0

20

b) structurele lasten/baten

15.089

2.739

12.350

14.435

2.847

11.589

c) totaal lasten/baten

15.304

2.739

12.565

14.650

2.847

11.804

d) incidentele reservemut.

0

649

-649

38

477

-438

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

15.304

3.388

11.916

14.689

3.323

11.365

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7

Bedrijfsvoering

a) incidentele baten/lasten:

b) structurele lasten/baten

52.046

21.932

30.114

51.769

21.577

30.192

c) totaal lasten/baten

52.046

21.932

30.114

51.769

21.577

30.192

d) incidentele reservemut.

2.055

8.091

-6.036

6.141

8.247

-2.106

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

2.304

330

1.974

234

330

-95

# Dekking kapitaallasten Informatiebeheer

0

69

-69

0

276

-276

# Dekking kapitaallasten Services algemeen

0

107

-107

0

107

-107

# Dekking kapitaallasten WB Grondbank

0

0

0

0

0

0

f) totaal resultaat

56.404

30.528

25.876

58.144

30.536

27.608

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

a) incidentele baten/lasten:

# Gidsgelden

64

-64

0

64

-64

# vrijval inkomste A9 tbv plankosten

300

-300

0

300

-300

b) structurele lasten/baten

6.813

125.040

-118.227

1.621

120.837

-119.216

c) totaal lasten/baten

6.813

125.404

-118.591

1.621

121.201

-119.580

d) incidentele reservemut.

878

0

878

878

0

878

e) structurele reservemut.

f) totaal resultaat

7.691

125.404

-117.713

2.499

121.201

-118.702

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2017

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TOTAAL

a) incidentele lasten/baten

4.322

1.839

2.483

4.322

2.042

2.280

b) structurele lasten/baten

223.811

222.513

1.298

208.468

216.170

-7.702

c) totaal lasten/baten

228.133

224.352

3.781

212.790

218.212

-5.422

d) incidentele reservemut.

18.195

33.809

-15.614

23.895

20.080

3.815

e) structurele reservemut.

36.642

19.737

16.905

22.242

20.062

2.180

f) totaal resultaat

282.970

277.897

5.072

258.926

258.353

573