bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

1. BNG

1.047

1.583

2. Rabo

73

101

3. ING-postbank

5

8

4. kas

13

35

Liquide middelen

1.138

1.727

Het drempelbedrag waarboven het geld moet worden uitgezet bij het Rijk bedraagt € 1,6 miljoen euro (zie tabel uitzettingen < 1 jaar). Het saldo dat op 31 december 2017 bij de overige banken is uitgezet ligt onder deze norm.