Kengetallen financiële positie

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. In de Staatscourant staat een gedetailleerde berekening van deze kengetallen en een voorgeschreven format voor weergave in de begroting en rekening.

Via de Kennisbank Openbaar Bestuur; thema "Financiële kengetallen gemeenten en provincies" wordt ingegaan op de kengetallen en is het onder andere mogelijk waarden te vergelijken met andere gemeenten (http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/financi%C3%ABle-kengetallen-gemeenten-en-provincies/).

Kengetal

Toelichting

betekenis %

Netto schuldquote

Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?

Hoe lager, hoe beter

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Heeft de gemeente een hoge schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen?

Hoe lager, hoe beter

Solvabiliteitsratio

Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?

Hoe hoger, hoe beter

Structurele exploitatieruimte

Heeft de gemeente voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken?

Hoe hoger, hoe beter

Grondexploitatie

Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft de gemeente relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico?

Hoe lager, hoe beter

Belastingcapaciteit (lokale lasten)

Heft de gemeente relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen te verhogen?

Hoe lager, hoe beter

Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:

Kengetallen:

rekening 2016

begroting 2017

rekening 2017

Netto schuldquote

0%

15%

3%

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-3%

11%

-2%

Solvabiliteitsratio

60%

51%

61%

Structurele exploitatieruimte

7%

0%

3%

Grondexploitatie

-1%

2%

0%

Belastingcapaciteit

96%

98%

96%

In 2015 is van de Provincie Noord-Holland een handreiking ontvangen om de kengetallen te kwalificeren aan de hand van signaleringswaarden die afkomstig zijn van de stresstest voor 100.000+ gemeenten. Omdat normering in eerste instantie door de gemeente zelf dient plaats te vinden wordt aan de categorieën geen kwalificatie gegeven. Wel kan over het algemeen worden gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Kengetallen:

Categorie A

Categorie B

Categorie C

A'veen 2017

Netto schuldquote

<90%

90-130%

>130%

3%

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

<90%

90-130%

>130%

-2%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

61%

Structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

3%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

0%

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

96%

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren.