Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Voorbereiding van implementatie nieuwe werkwijze en inkoop specialistische jeugdhulp.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd. De implementatie loopt door in 2018.
Programmabegroting2. Uitvoering van agenda preventief jeugd – en gezinsbeleid.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd conform actiepunt, betreft doorlopende uitvoering.
Programmabegroting3. Uitvoering toegangstaken specialistische jeugdhulp.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitgevoerd conform actiepunt, betreft doorlopende uitvoering.
Programmabegroting4. In de praktijk ontwikkelen van initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd conform actiepunt, betreft doorlopende uitvoering.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Effectief uitvoeren van de door het Rijk aan de gemeente overgedragen taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning en begeleiding naar werk.
 • 1.1 · Uitvoering van agenda preventief jeugd- en gezinsbeleid: Versterking vroegsignalering.
 • 1.2 · Uitvoering van agenda preventief jeugd- en gezinsbeleid: Effectieve uitvoering van preventieprogramma in scholen en wijken, w.o. vechtscheidingen.
 • 1.3 · Uitvoering van agenda preventief jeugd- en gezinsbeleid: Herijking van schoolmaatschappelijk werk.
 • 1.4 · Uitvoering van agenda preventief jeugd- en gezinsbeleid: Invoering nieuwe regionale verwijsindex.
 • 1.5 · Voorbereiding van implementatie nieuwe werkwijze en inkoop specialistische jeugdhulp: Actief betrekken van huisartsen en onderwijs bij nieuwe werkwijze gemeente en aanbieders.
 • 1.6 · Voorbereiding van implementatie nieuwe werkwijze en inkoop specialistische jeugdhulp: Training en scholing van de lokale teams ten aanzien van nieuwe werkwijze.
 • 1.7 · Voorbereiding van implementatie nieuwe werkwijze en inkoop specialistische jeugdhulp: Aanpassing verordening jeugdhulp.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
 • 1.2 Uitvoering
 • 1.3 College
 • 1.4 College
 • 1.5 Uitvoering
 • 1.6 Uitvoering
 • 1.7 Raad
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.3 Gerealiseerd, zie uitvoeringsagenda preventief jeugdbeleid (primair onderwijs) en kadernota.
 • 1.4 Gerealiseerd.
 • 1.5 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.6 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.7 Gerealiseerd.
Programmabegroting2. Terugdringen van overheadkosten bij de uitvoering van de overgedragen taken zodat minimaal 80% van het budget naar uitvoering gaat en tegengaan van overlap tussen voorzieningen.
 • 2.1 Voorbereiding nieuwe inkoopstrategie, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsvoering en ICT.
 • 2.2 Sluiten van nieuwe contracten specialistische jeugdhulp 2018 waar integraliteit van hulp en het behalen van resultaten centraal staan.
 • 2.3 Vereenvoudiging en standaardisatie van administratieve processen, zowel bij gemeente als aanbieders.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
 • 2.2 College
 • 2.3 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd. De implementatie loopt door in 2018.
 • 2.2 Anders gerealiseerd. Het college heeft in 2016 besloten om de gemeente Amsterdam te mandateren een aanbesteding te starten t.a.v. het sluiten van contracten voor specialistische jeugdhulp. Daarbij staat integraliteit van hulp en het behalen van resultaten centraal, conform actiepunt.
 • 2.3 Niet gerealiseerd want regionale processen zijn nog niet gereed. Wordt vervolgd in 2018.
Programmabegroting3. Strakke gemeentelijke regie op de toegang tot zorg en ondersteuning.
 • 3.1 In 2017 wordt de implementatie van de nieuwe regionale inkoopstrategie specialistische jeugdhulp (2018) voorbereid. Daarbij ligt nog meer nadruk op de gemeentelijke regiefunctie.
 • 3.2 Training en scholing van de lokale teams t.a.v. regie en toegang tot zorg.
 • 3.3 Intensivering samenwerking tussen gemeentelijke jeugdhulpverleners en huisartsen en onderwijs gericht op een snelle en effectieve toegang voor inwoners.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
 • 3.2 Uitvoering
 • 3.3 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 3.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 3.3 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting4. Ondersteuning bieden op basis van de behoefte van de hulpvrager en maatwerk bij hulpverlening aan gezinnen.
 • 4.1 In 2017 wordt de implementatie van de nieuwe inkoopstrategie (2018) voorbereid. Deze strategie is bij uitstek gericht op het bieden van maatwerk en het behalen van resultaten, w.o. het werken met een integrale probleemanalyse (perspectiefplan).
 • 4.2 Training en scholing van de lokale teams t.a.v. het werken met perspectiefplannen en gezinsprofielen.
 • 4.3 In de praktijk ontwikkelen van initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
 • 4.2 Uitvoering
 • 4.3 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 4.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 4.3 Uitgevoerd conform actiepunt.