Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Vaststellen perspectief Zwaluw op de lange termijn.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 College
Toelichting
 • 1.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting2. Er is een passende oplossing voor de lange termijn voor de instapklas van de Parcival.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 College
Toelichting
 • 2.1 In samenwerkingsverband is er zonder inzet van extra middelen een passende oplossing gevonden. Hierdoor is een collegebesluit overbodig geworden.
Programmabegroting3. Lokaal en Regionale Educatieve Agenda vaststellen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 College
Toelichting
 • 3.1 Collegebesluit niet nodig. Wordt met educatieve partners vastgesteld.
Programmabegroting4. Vaststellen afspraken met de Amstelland gemeenten over de invulling van de RMC functie en de samenwerking met de Haarlemmermeer.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting5. Vaststellen uitvoeringskader VVE.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 College
Toelichting
 • 5.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting6. Vaststellen uitvoeringsbeleid Peuterarrangementen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 6.1 College/raad
Toelichting
 • 6.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting7. Afspraken met Kinderopvangorganisaties over scholing personeel.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 7.1 College
Toelichting
 • 7.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting8. Monitoren hoeveel plaatsen er nieuwkomers nodig zijn, en daarop het aanbod aanpassen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 8.1 College
Toelichting
 • 8.1 Gerealiseerd.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Afstemmen van jeugdhulp op schoolmaatschappelijk werk.
 • 1.1 Implementeren herijking schoolmaatschappelijk werk.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd zie uitvoeringsagenda preventief jeugdbeleid (primair onderwijs) en kadernota.
Programmabegroting2. De kwaliteit van het onderwijs helpen te verbeteren.
 • 2.1 Gericht inzetten van de verbrede kwaliteitssubsidies onderwijs.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting4. Stimuleren van de vorming van een alles-in-één-school concept waarbij kinderen op één locatie terecht kunnen voor opvang, VVE, onderwijs, sport en cultuur.
 • 4.1 Middels de onderwijssubsidies worden alles-in-één scholen ondersteund.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting6. De aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs stimuleren.
 • 6.1 Er worden minimaal 3 projecten uitgevoerd op basis van het in 2016 vastgestelde Plan van Aanpak aansluiting onderwijs-Arbeidsmarkt.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 6.1 Uitvoering
Toelichting
 • 6.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting7. Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid uit 2013, door uitvoering te geven aan het vastgestelde Plan van Aanpak.
 • 7.1 Doorontwikkeling van het Taalhuis, uitbreiding van de werving van laaggeletterden.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 7.1 Uitvoering
Toelichting
 • 7.1 Uitgevoerd.