Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Voorzien in adequate huisvesting scholen: · obs Piet Hein.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Uitvoering
Toelichting
  • 1.1 De renovatie en uitbreiding van de locatie Wibautlaan is in augustus gereed gekomen en met ingang van het schooljaar 2017/2018 in gebruik genomen. Dr. Schaepmanlaan 2 en 4 zijn ontruimd en worden begin 2018 gesloopt. Op deze locatie komt een nieuwe school met gymlokaal en kinderopvang/ buitenschoolse opvang. De start van de bouw is in 2018 voorzien.
Programmabegroting2. Voorzien in adequate huisvesting scholen: · sbo De Schakel en Wending.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 2.1 Uitvoering
Toelichting
  • 2.1 Amstelwijs is gestart met het renoveren en uitbreiden van het schoolgebouw aan het Oostelijk Halfrond. De verwachting is dat De Schakel in het voorjaar van 2018 verhuist en Wending m.i.v. het nieuwe schooljaar 2018/2019 het pand in gebruik neemt.
Programmabegroting3. Voorzien in adequate huisvesting scholen: · rkbs De Horizon en reformatorische basisschool De Akker.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 3.1 Voorbereiding
Toelichting
  • 3.1 Beide basisscholen zijn gehuisvest aan de Landtong. Voor deze locatie zijn plannen voor vervangende nieuwbouw in combinatie met woningbouw in ontwikkeling. Voor 2018 is een startnotitie in voorbereiding.
Programmabegroting4. Uitkomst Regionaal Plan Onderwijs betrekken bij verdere besluitvorming huisvesting voortgezet onderwijs: · Hermann Wesselink College.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 4.1 Uitvoering
Toelichting
  • 4.1 De uitkomst van RPO heeft uitgewezen dat de reeds ingezette plannen voor vervangende nieuwbouw voor het HWC worden voortgezet en dat voor het KKC uitbreiding en gedeeltelijke vervanging aan de orde is. Het schoolbestuur heeft een aanbesteding gedaan voor de bouw van de nieuwe school. De gemeente verzorgt de nieuwbouw van de sporthal. Een en ander geschiedt in gezamenlijk overleg.
Programmabegroting5. Uitkomst Regionaal Plan Onderwijs betrekken bij verdere besluitvorming huisvesting voortgezet onderwijs: · Keizer Karel College.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 5.1 Voorbereiding
Toelichting
  • 5.1 De schooldirectie heeft een verbouw- en vernieuwingsplan in concept gereed. Dit is besproken en behoeft enige aanpassingen, waarna nog in 2018 een huisvestingsaanvraag verwacht kan worden.