Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.

Naam

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Vestigingsplaats

Amstelveen

Doelstelling

Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen.

Deelnemers

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Relatie met

Alle programma’s

Bestuurlijk belang

De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR.

Financieel belang

Dit wordt geregeld in het dienstverleningshandvest. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Vestigingsplaats

Amstelveen

Doelstelling

Meerwaarde realiseren door samen te werken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen

Deelnemers

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen

Relatie met

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

Gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.

Financieel belang

Dit wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

Deelnemers

De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap).

Relatie met

Algemene dekkingsmiddelen.

Bestuurlijk belang

Algemene vergadering van aandeelhouders

Financieel belang

De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van ƒ 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van ƒ 250,00 met een totale waarde van ƒ 717.600,00 (= € 325.632,68). Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd. Over de netto winst wordt 25% uitgekeerd. Het in 2017 uitgekeerde dividend over de netto winst 2016 bedraagt voor Amstelveen € 235.373.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

369.000

4.163.000

4.486.000

145.348.000

149.514.000

Naam

Eneco Groep (Energiebedrijf)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling

Door de wettelijk voorgeschreven splitsing van Eneco per 31 januari 2017 zijn twee bedrijven ontstaan: Stedin (netwerkbedrijf) en Eneco groep (energiebedrijf). Tot de splitsing bestond de wettelijke verplichting dat de aandelen in Eneco in handen waren van lokale overheden. Voor  Eneco groep bestaat deze verplichting per 1 februari 2017 niet meer.

Deelnemers

De aandelen van Eneco Groep zijn in handen van 53 gemeenten.

Relatie met

Algemene dekkingsmiddelen.

Bestuurlijk belang

Algemene vergadering van aandeelhouders

Financieel belang

In verband met de mogelijke verkoop van aandelen door deelnemende gemeenten is er over het structureel uit te keren dividend nog geen informatie bekend.

Financiële informatie*

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

*

*

2.821.000

*

1.720.000

*In verband met de splitsing is geen informatie over 2016 beschikbaar

Naam

Stedin Groep (Netwerkbedrijf)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling

Door de wettelijk voorgeschreven splitsing van Eneco per 31 januari 2017 zijn twee bedrijven ontstaan: Stedin (netwerkbedrijf) en Eneco groep (energiebedrijf). Tot de splitsing bestond de wettelijke verplichting dat de aandelen in Eneco in handen waren van lokale overheden. In tegenstelling tot het energiebedrijf blijft dit voor Stedin gehandhaafd.
De aandelen van Stedin zijn in handen van 53 gemeenten, waarvan er 44 een aandeel hebben van minder dan 2%. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Amstelveen bezit 73.671 aandelen (1,482%), waarvan de nominale waarde € 7.367.100 bedraagt (€ 100 nominaal per aandeel). De gemeente Rotterdam heeft daarentegen een aandelenkapitaal van 31,69% en bezit samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen.
Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

Deelnemers

De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten.

Relatie met

Algemene dekkingsmiddelen.

Bestuurlijk belang

Algemene vergadering van aandeelhouders

Financieel belang

In verband met de splitsing is er over het uit te keren dividend nog geen informatie bekend.

Financiële informatie*

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000.000

jaar 2016

01-01-2016

01-02-2017

01-01-2016

01-02-2017

105.000

*

2.455.000

*

3.118.000

*In verband met de splitsing is geen informatie over 2016 beschikbaar