Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaanstad

Doelstelling

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van:
- Wabo/Wet milieubeheer (advies op het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB’s en besluiten.)
- Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.)

Financieel belang

De bijdrage voor 2017 bedraagt afgerond € 146.000.De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoopt.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

156

3.391

4.985

14.004

16.662