Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties

102

46

55

343

102

34

411

67

-12

0.3 Onderhoud Vastgoed

2.693

3.450

-757

4.960

2.693

2.392

5.260

301

-1.058

2.5 Ombouw Amstelveenlijn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2 Facilitaire projecten

0

0

0

642

30

0

672

30

-30

8.2 Verliesgevende projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges

0

0

0

130

27

2

155

25

-25

5 Ruimtelijke ontwikkeling

2.795

3.496

-702

6.075

2.852

2.429

6.499

423

-1.125

0.3 Onderhoud vastgoed
Aan de hand van de actualisatie van de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen is gebleken dat de omvang van de voorziening toereikend is en dat er € 564.000 uit de voorziening kan vrijvallen. Met name het gevolg van voordelige uitvoering van de  meerjarige onderhoudswerkzaamheden. Ook is er een onderbesteding in de uitgevoerde werkzaamheden in 2017 van afgerond € 1,9 miljoen. Dit betreft een faseringsverschil en is per saldo budget neutraal.