Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

0.3 Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk

115

715

-600

600

115

41

674

74

-674

0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip

750

750

0

0

750

9

741

741

-741

0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen

5.806

15.640

-9.834

28.678

659

15.640

13.696

-14.982

5.147

0.3 Dekking kapitaallasten gronden

0

0

0

1.006

0

0

1.006

0

0

0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Stadsstrand Noordelijke Poeloever

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Verbouwing wijkcentrum De Bolder

0

479

-479

479

0

479

0

-479

0

0.3 Westwijkplein

0

595

-595

597

0

550

47

-550

-45

0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum

730

60

670

0

730

0

730

730

-60

2.5 Amstelveense bijdrage M51

0

0

0

246

0

0

246

0

0

8.1 Geo meetapparatuur

10

0

10

29

10

0

39

10

0

8.2 Grote projecten

0

231

-231

230

169

59

341

110

-341

8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen

397

0

397

320

632

0

952

632

-235

5 Ruimtelijke ontwikkeling

7.808

18.470

-10.662

32.185

3.064

16.778

18.471

-13.714

3.052

Neutrale verschuiving
Vanaf 2017 wordt het gebouwenbeheer van sportaccommodaties niet langer verantwoord op programma 5 (reserve dekking kapitaallasten gebouwen) maar op programma 2 (reserve dekking kapitaallasten sportaccomodaties) de reservemutaties waren daar nog niet op aangepast. Dit betreft een budget neutrale verschuiving tussen deze twee programma's van € 346.000

Bewonersinitiatief wijkcentrum Randwijk
Op 14 december 2016 is het krediet ten behoeve van de verbouwing van het oude schoolgebouw Catharina van Clevepark tot een multifunctioneel wijk centrum € 600.000 beschikbaar gesteld inclusief de beschikbare dekking in de voorziening onderhoud gebouwen van € 115.000 is er een totaalkrediet van € 715.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn reeds aangevangen in 2017. De € 674.000 lagere onttrekking aan de reserve betreft een faseringseffect.

Cultuurinvesteringen cultuurstrip
In de kadernota 2017 is het krediet ten behoeve van cultuurinvesteringen cultuurstrip van € 750.000 beschikbaar gesteld. De verwachting was dat de werkzaamheden in 2017 zouden starten. De planvorming is nog gaande, maar verwacht wordt dat de helft van het krediet in 2018 wordt besteed.

Dekking kapitaallasten gebouwen
Investeringsfondsen zijn één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt. Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de investeringsfondsen staat een gelijke boekwaarde.

De afwijking heeft onder andere van doen met de op taakveld 0.10 toegelichte onderwerpen "Kunstgrasrugbyveld" en "Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg".

Wijcentrum de Bolder
Voor de renovatie van wijkcentrum de Bolder is € 479.000 beschikbaar. Bij de uitvoering zijn asbesthoudende stoffen en een beschermde diersoort aangetroffen met een bouwstagnatie en hogere kosten tot gevolg. Hierdoor is een extra storting nodig van € 74.000 in de reserve dekking kapitaallasten gebouwen.

Grote Projecten (stadshart en kwaliteitsverbetering Stadsplein)
Stadshart
Voor de ontwikkelingen Stadshart zijn diverse projecten in ontwikkeling. De eerste grote stap in de doorontwikkeling  is het project Rembrandtpassage. Voor de realisatie van dit project is een grondverkoop aan Unibail-Rodamco nodig. De onderhandelingen en de het benodigde juridische onderzoek hebben veel meer tijd gekost dan oorspronkelijk bedacht. Door de grote samenhang tussen de projecten in het Stadshart is de planning van al deze projecten beïnvloed door het uitlopen van het proces rond de Rembrandtpassage.

De Raad heeft in juni 2017 besloten dat opbrengsten vanuit grondverkoop in het Stadshart gebruikt worden voor de inrichting van de openbare ruimte zoals ook opgenomen in de Ruimtelijke Uitwerking visie Stadshart Amstelveen. De opbrengsten van de grondverkoop van de projecten Hudson’s Bay en Rembrandpassage worden dan niet alleen gebruikt voor het dekken van Ambtelijke- en overige gemaakte kosten, maar worden ook gereserveerd voor de benodigde investeringen in de openbare ruimte van het Stadshart.

Als resultaat van het bovenstaande is er € 169.000 in de reserve grote projecten gestort.

kwaliteitsverbetering Stadsplein
De verlevendiging van het Stadsplein is onderdeel van de doorontwikkeling van het Stadshart en op die manier gekoppeld aan de overige projecten.  In de door de raad vastgestelde Ruimtelijke uitwerking visie Stadshart” van juni 2017 is opgenomen dat de weekmarkt op andere manier gesitueerd zal worden na de realisatie van het project Rembrandtpassage. De investeringen rond het Stadsplein worden hierop uiteraard afgestemd. Door de vertraging die het project heeft opgelopen door langere onderhandelingen en het benodigde juridische onderzoek zijn ook deze investeringen vertraagd. Het restant van het budget van € 172.000 wordt in 2018 besteed aan de realisatie van de kwaliteitsverbetering.

De kosten die hiervoor in 2017 zijn gemaakt, worden onttrokken aan de reserve grote projecten. Het betreft een bedrag van € 59.000.

Startkoop Amstelveen en Startersleningen
Zie toelichting bij taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden: verkoop gronden buiten exploitatie