Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.

Naam

Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Doelstelling

Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen verkeer en vervoer.

Deelnemers

De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Relatie met

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuurlijk belang

Er is een algemeen en een dagelijks bestuur

Financieel belang

De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma’s.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

0

-

-

-

-

* per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam

Naam

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en de Meerlanden-overleg

Doelstelling

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. Het Amstelland en Meerlanden overleg voert bestuurlijk overleg, stemt het beleid af over grensoverschrijdende vraagstukken en streeft naar gemeenschappelijke standpunten en het naar buiten brengen daarvan. Tenslotte is het stimuleren van contacten met andere gemeenten en regioverbanden ook relevant voor het overleg.

Financieel belang

De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage voor 2017 bedraagt € 65.000. Dit loopt consequent 1 jaar achter.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

9

23

32

0

0

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Doelstelling

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Een geactualiseerde versie van de Gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2016 in werking getreden.
De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en rampen te beschermen. Het bestuur van de Veiligheidsregio maakt hiervoor beleid en plannen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met politie, brandweer, openbaar ministerie, geneeskundige hulpdiensten en ook met andere partners. Dat betekent voorkomen, bestrijden en herstellen van noodsituaties, als gevolg van een ramp of crisis in de regio en daarbuiten. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren onder meer:
- de brandweerzorg;
- voorzien in een gemeenschappelijke meldkamervoorziening;
- opstellen van een risicoprofiel;
- planvorming;
- opleiden, trainen en oefenen;
- organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en rampen;
- coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen.

Financieel belang

Het jaarlijkse nadelig saldo, voorzover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. De bijdrage voor 2017 bedraagt afgerond € 4.807.000.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

378

13.589

15.036

57.572

44.114

Naam

Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam

Doelstelling

Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de tweedelijns klachtenprocedure een gezamenlijke ombudsman in te stellen.

Financieel belang

Voor 2017 betreft het basistarief € 25.000 (excl. indexering). Hiervoor worden 50 klachten behandeld en geldt een naheffingstarief van € 500 per extra behandelde klacht.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaanstad

Doelstelling

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van:
- Wabo/Wet milieubeheer (advies op het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB’s en besluiten.)
- Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.)

Financieel belang

De bijdrage voor 2017 bedraagt afgerond € 146.000.De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoopt.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

156

3.391

4.985

14.004

16.662