Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Citymarketing strategie vaststellen
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Raad
Toelichting
 • 1.1 Anders gerealiseerd: de commissie ABM heeft op 20 april de notitie' Keuze varianten citymarketing' besproken en haar voorkeur aangegeven voor variant 3: promotie vestigingsplaats bedrijven, promotie toerisme en innovatiebudget versterking ondernemerschap. In de notitie (pag. 5) was per variant aangegeven welk bestuurlijk traject daarvoor gold. Bij variant 3 was geen kaderstellend besluit door de gemeenteraad nodig. Het voorstel voor het innovatiebudget is meegenomen in de kadernota 2018.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting2. Versterken van het internationale karakter van Amstelveen.
 • 2.1 Gerichte activiteiten ten behoeve van acquisitie en relatiebeheer internationale bedrijven.
 • 2.2 Verder uitbouwen van voorzieningen en evenementen voor expats.
 • 2.3 Stimuleren van het internationaal onderwijs in Amstelveen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
 • 2.2 Uitvoering
 • 2.3 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Amstelveen maakt structureel onderdeel uit van het regionale amsterdam inbusiness team, wat zich richt op het aantrekken en behoud van internationale bedrijven. In 2017 is meer focus gelegd op de UK en specifiek de komst van EMA. In 2017 is de focus gelegd op het verlagen van de druk op het internationaal onderwijs, door onder andere het aantrekken en faciliteren van een nieuwe internationale school in Amstelveen en het voeren van de gesprekken met overige onderwijsinstanties zoals ISA, Florencius en HWC. Ook is in 2017 ingezet op ‘huisvesting internationaal talent’. Evenementen: Expats zijn met regelmaat uitgenodigd voor (inter)nationale evenementen. In 2017 is het Kersenbloesemfestival voor een breder publiek georganiseerd.
 • 2.2 Zie 2.1.
 • 2.3 Zie 2.1.
Programmabegroting3. Versterken van de lokale economische structuur en aantrekkingskracht van Amstelveen.
 • 3.1 Uitvoeren Economische Agenda Amstelveen 2016 inclusief citymarketing.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 De economische agenda wordt feitelijk continu uitgevoerd. Er zijn 2 accountmanagers voor MKB bedrijven in Amstelveen aangesteld. Er is een update van de EZ agenda gemaakt. Aan alle punten wordt uitvoering gegeven, in overleg of in samenwerking met ondernemers(verenigingen).
Programmabegroting8. Faciliteren van startende bedrijven, inclusief ZZP-ers.
 • 8.1 Doorontwikkeling programma ZAAI.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 8.1 Uitvoering
Toelichting
 • 8.1 Het ZAAI programma is inmiddels uitgerold in de gemeentes Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Diemen. De werving voor ZAAI Amstelveen heeft eind 2017 64 aanmeldingen opgeleverd. Hiervan zijn 20 ondernemers geplaatst voor het coachtraject. Dit is in januari 2018 van start is gegaan.
Programmabegroting10. Inzetten op nieuwe functies voor leegstaande kantoorgebouwen.
 • 10.1 Inzet kantorenloods
 • 10.2 Inzet kantorenteam.
 • 10.3 Ondersteunen initiatieven bij transformaties.
 • 10.4 Deelname Expo Real
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 10.1 Uitvoering
 • 10.2 Uitvoering
 • 10.3 Uitvoering
 • 10.4 Uitvoering
Toelichting
 • 10.1 Voor 2018 is ingezet op ondersteunen van initiatieven bij transformaties door de eigen organisatie. Ook heeft de kantorenloods 2,5 dag per week inzet geleverd. Er is deelgenomen aan de Expo Real, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
 • 10.2 Zie 10.1.
 • 10.3 Zie 10.1.
 • 10.4 Zie 10.1.
Programmabegroting11. Transparant maken van resultaten en kosten buitenlandse handelsmissies.
 • 11.1 Verantwoording van de resultaten en verslaglegging (inclusief financiële paragraaf) van de buitenlandse reizen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 11.1 Uitvoering
Toelichting
 • 11.1 Van de buitenlandse reizen zijn de verslagen gedeeld met college en de raad.