Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. 0-meting prestatie-indicatoren aanpak duurzaamheid in jaarverslag van de gemeente 2016.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Raad
Toelichting
  • 1.1 In de zomer van 2017 is een nulmeting duurzaamheid ter kennisname aan de raad verstuurd. Hierbij was aandacht voor de thema's Fossiel Onafhankelijk, Circulaire Economie. Op basis van de nulmeting is een start gemaakt met de opzet van programmatische aanpak inclusief monitoring t.b.v. Duurzaamheid de drie pijlers Fossiel Onafhankelijk, Circulaire Economie en Inclusieve Stad.
Programmabegroting2. Energie transitieplan
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 2.1 College
Toelichting
  • 2.1 De verkenning van toekomstbestendige energie infrastructuren voor Amstelveen is in het 4e kwartaal 2017 met de raad gedeeld. In 2018 wordt door de procesmanager Energietransitie een uitvoeringsplan energietransitie opgesteld in dialoog met de stad.