College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Zorgen voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9.
 • 1.1 Bewaken afspraken met Rijkswaterstaat, de Provincie en de Stadsregio over de afstemming van de grote projecten.
 • 1.2 Versneld uitvoeren van de tijdelijke verkeersmaatregelen A9.
 • 1.3 Opzetten van een informatiecentrum voor de publiekscommunicatie over de grote projecten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
 • 1.2 Uitvoering
 • 1.3 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Continu.
 • 1.2 Uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019.
 • 1.3 Gerealiseerd.
Programmabegroting2. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de te verbreden A9 met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en bedrijven.
 • 2.1 Programma van eisen fietsbrug Traverse.
 • 2.2 Inpassingsplan Oude Dorp.
 • 2.3 Inpassingsplan overkapping Traverse.
 • 2.4 Inpassingsplan viaduct Bovenlandpad.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 College
 • 2.2 Raad.
 • 2.3 Raad.
 • 2.4 Raad.
Toelichting
 • 2.1 Gerealiseerd.
 • 2.2 Gerealiseerd: gebiedsvisie Oude Dorp vastgesteld in raad maart.
 • 2.3 Gerealiseerd: Inpassingsplannen zijn opgenomen in de UVO (raad februari 2018).
 • 2.4 Gerealiseerd: Inpassingsplannen zijn opgenomen in de UVO (raad februari 2018).
Programmabegroting3. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de ombouw van de Amstelveenlijn met zo min mogelijk overlast voor passagiers, omwonenden en bedrijven.
 • 3.1 Bewaken dat in de uitvoeringsvoorstellen van de aannemer op dit punt geborgd zijn.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Continu.
Programmabegroting4. Komen tot een duurzame oplossing voor een vlotte en veilige afwikkeling van het doorgaand verkeer tussen de N201 en de A9 als alternatief voor de aanleg van de oostelijke Randweg.
 • 4.1 Onderzoek vergroting capaciteit kruising Burg. Wiegelweg/Bovenkerkerweg en de Bovenkerkerweg ten noorden van deze kruising op korte termijn.
 • 4.2 Uitwerking voorkeursvariant en opstellen kostenraming en dekkingsplan voor maatregelen lange termijn.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Raad.
 • 4.2 College
Toelichting
 • 4.1 Kredietaanvraag in 2018
 • 4.2 Loopt door naar 2018
Programmabegroting5. Uitwerken van de Visie Stadshart 2025 tot een samenhangende ruimtelijke uitwerking van alle ontwikkelingen in en rond het Stadshart.
 • 5.1 Implementatie Gebiedsvisie Stadshart.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 Uitvoering
Toelichting
 • 5.1 Gerealiseerd. Kaders Stadshart vastgesteld door raad in juni.
Programmabegroting6. Voor het aantrekkelijker maken van het Stadshart zijn we afhankelijk van diverse partijen. In samenwerking met deze partijen gaan we initiatieven die het Stadshart versterken stimuleren, waaronder het verlevendigen van het Stadsplein.
 • 6.1 Afronden uitvoering plan verlevendiging Stadsplein.
 • 6.2 Vernieuwing winkelstrip Stadsplein zuidoost
 • 6.3 Planuitwerking herontwikkeling warenhuis Buitenplein
 • 6.4 Planvorming Rembrandtwegpassage
 • 6.5 Planvorming entreegebied A9/Stadshart zuidwest.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 6.1 Uitvoering
 • 6.2 Uitvoering
 • 6.3 College
 • 6.4 College
 • 6.5 College
Toelichting
 • 6.1 Gereed.
 • 6.2 Loopt door naar 2018.
 • 6.3 Gereed.
 • 6.4 Loopt door naar 2018.
 • 6.5 Loopt door naar 2018.