Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Prestatieafspraken met Eigen Haard en Duwo.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 College
Toelichting
 • 1.1 Gerealiseerd: afspraken met Duwo en Woonzorg Nederland worden in 2018 verder uitgewerkt.
Programmabegroting2. Vormgeven deelregionale samenwerking wonen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 College of raad
Toelichting
 • 2.1 Gerealiseerd in AM verband
Programmabegroting3. Motie middeninkomens.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 College
Toelichting
 • 3.1 Wordt kaderstellend betrokken bij uitvoering / aanpassen regelgeving.
Programmabegroting4. Opstellen Wijkanalyses.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitvoering conform actiepunt.
Programmabegroting5. Intensivering aanpak woonfraude.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 Uitvoering
Toelichting
 • 5.1 Uitvoering conform actiepunt.
Programmabegroting6. Versterking bouwtoezicht corporaties, particuliere verhuurders en verenigingen van Eigenaren.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 6.1 Uitvoering
Toelichting
 • 6.1 Uitvoering conform actiepunt.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting2. Realiseren van middeldure huur- en koopwoningen voor de midden en hogere inkomens.
 • 2.1 Bij nieuwbouw en herontwikkeling van kantoren ruimte bieden voor woningen voor de midden en hogere inkomens Projecten die mogelijk in 2017 worden opgeleverd : Apellaan Notenlaan, Groenelaan 1, Suze Groenweglaan en Van Heuven Goedhartlaan 15-17.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitvoering conform actiepunt.
Programmabegroting3. Realiseren woningen met zorgvoorzieningen voor ouderen in woonservice-zones, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen.
 • 3.1 Realisatie herstructurering Klaasje Zevenster, eerste fase.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitvoering conform actiepunt.
Programmabegroting4. Verlagen aandeel scheefwonen door corporatie.
 • 4.1 Verkoop sociale huurwoningen.
 • 4.2 Verleiden scheefwoners naar middeldure huur en koop.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
 • 4.2 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitvoering voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders en bevoegdheden.
 • 4.2 Uitvoering voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders en bevoegdheden.
Programmabegroting6. Bouwen naar de wensen van de woonconsument.
 • 6.1 In het ontwikkelingsplan voor de Scheg wordt ruimte geboden voor particulier opdrachtgeverschap
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 6.1 Uitvoering
Toelichting
 • 6.1 Uitvoering conform actiepunt.