bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam

Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.

Bestrijden en voorkomen discriminatie.

31

29

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland *

Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.

Sociale integratie.

105

351

Stichting Brentano Amstelveen

Coördinatie boodschappenplusbus.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

90

88

Stichting Brentano Amstelveen

Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

89

80

Stichting Vita Welzijn en Advies

Inzet WWZ-wijkteams in wijken.

Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.

21

10

Stichting Vita Welzijn en Advies **

Maaltijdenfonds.

Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

27

0

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Ondersteuning vrijwilligers organisatie.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

10

10

Stichting Alzheimer Nederland

Alzheimercafé.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

2

2

Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA

Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA).

Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten.

14

0

Stichting Belklus

Vrijwilligers klussen bij ouderen.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

17

20

Stichting Kledingbank Amstelland

Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties).

13

13

Roads

Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.

Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen.

42

41

Voedselbank Amstelveen

ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten

ondersteunen minima

15

15

Vrijwilligerscentrale

Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.

Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.

255

278

Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)

Ondersteuning mantelzorgers.

Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.

156

180

Stichting Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep Amstelland

Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.

Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen.

160

129

inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman

Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.

Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.

6

7

Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden

Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

26

30

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Uitvoering maatschappelijke stages

Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd

40

41

AanZ-Amstelveen ***

Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.

Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken.

1.808

1.259

Diverse bewonersinitiatief groepen

Cöordinatie van activiteiten.

Bevorderen sociale samenhang.

282

284

Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel

Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.

Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.

2

12

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen'

Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie.

Stimuleren initiatieven van jongeren.

28

7

St. Brijder, GGD

Voorlichting op onder meer scholen.

Preventie alcohol- en drugsgebruik.

43

7

Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp

Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.

26

27

Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting

Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

162

153

6.2 Wijkteams

Stichting Humanitas

Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

59

66

Sezo

Opvoedspreekuren.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

30

42

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en Kindermishandeling ****

Hulpverlening huiselijk geweld en uitvoering zorg wet tijdelijk huisverbod

Voorkomen (verdere) escalatie huiselijk geweld, opvang slachtoffers

199

0

totaal programma 1 Sociaal Domein

3.758

3.181

* Vluchtelingenwerk ontvangt een hogere subsidie voor het inplaatsen van statushouders. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)

** Er wordt geen subsidie verstrekt voor het maaltijdenfonds. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente.

*** AanZ-Amstelveen tussen het begrote bedrag en de verleende subsidie komt voort uit de omstandigheid dat de gemeente de huur van de wijkcentra verrekend.

**** Er wordt geen subsidie verstrekt voor Advies- en meldpunt huiselijk geweld en Kindermishandeling. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente.