Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ) voert de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,  Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 van de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) en een goede uitvoering van de daarin genoemde taken. In essentie gaat het om zowel de bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren, alsmede het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezondheid waar dat nodig is. Concrete basis- en maatwerktaken zijn sociaal medische advisering, forensische geneeskunde, hygiëneadvisering aan instellingen, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg, inspectie kinderopvang, cursussen en trainingen, vangnet en advies.

Financieel belang

De door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De bijdrage voor 2018 bedraagt afgerond € 2.814.000.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

82

807

789

581

586

Naam

Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie

Doelstelling

De Werkorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers en hun colleges op het gebied van:
a. de sociale werkvoorziening ingevolge de WsW, en
b. de arbeidsinschakeling ingevolge de Pw,
elk voor zover de colleges conform artikel 5 bevoegdheden hebben overgedragen of opgedragen aan het bestuur van de Werkorganisatie. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de in de wetten opgedragen taken.

Financieel belang

Ten aanzien van de sociale werkvoorziening: elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal voltijd-equivalenten dat per 31 december van het desbetreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap wordt ingenomen door uit die gemeente afkomstige werknemers. Ten aanzien van de arbeidsinschakeling ingevolgde de Pw: elke gemeente betaalt naar afname. Er is geen gemeentelijke bijdrage noodzakelijk in 2017.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

515

7.165

7.539

1.508

1.949

Naam

GGD Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats

Amsterdam

Doelstelling

Doel is meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien. Het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, met als doel: de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen en meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien; e. zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.

Financieel belang

De begroting  2018 is de eerste begroting van deze gemeenschappelijk regeling

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000*

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

-

-

-

-

-