Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst

0

0

0

1.722

0

275

1.447

-275

275

1 Sociaal domein

0

0

0

1.722

0

275

1.447

-275

275

Dubieuze debiteuren sociale dienst (voordeel € 275.000)
De voorziening dubieuze debiteuren is conform verordening 212 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat de voorziening met € 275.000 neerwaarts is bijgesteld. Hier tegenover staat € 210.000 aan kwijtschelding van vorderingen op het taakveld 6.3 inkomensregelingen.