Financieel overzicht

bedrag x € 1.000RekeningBegroting 2017Rekening 2017Saldo
Wat heeft het gekost?2016PrimitiefLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo2017
Taakvelden
Reservemutatie000000000
Resultaat45.33944.02764.10721.71842.38963.96822.36741.600-788

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie voordeel € 252.000

Mensen maken mensen
In 2017 hebben veel activiteiten plaats gevonden in het kader van het project Mensen maken Amstelveen. Niet alle geplande activiteiten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd. Dit is toe te schrijven aan een aantal ontwikkelingen, waarbij ook het vertrek van burgemeester Mirjam van ’t Veld de voortgang heeft gestagneerd. Hierdoor zijn gesprekken die waardevolle ideeën voor de verbetering van innovatie hebben opgeleverd, later gevoerd dan gepland.

Resultanten van deze gesprekken zijn onder andere de brievenpilot en de thermometer (zie voor beschrijving de brochure Mensen maken Amstelveen, zoektocht naar nieuwe manieren van participatie, december 2017). Het advies is om deze projecten in 2018 uit te voeren met de in 2017 gereserveerde middelen.

Ook de aanschaf van een digitale participatietool is vertraagd. Dit is te wijten aan nieuwe inzichten op het gebied van cyber security en privacy. In dit kader is het van belang dat
alle applicaties die de gemeente aanschaft een Privacy Impact Assessment (PIA) doorlopen om te voldoen aan de Privacywetgeving. Er is een voorlopige opdracht verleend voor de aanschaf van de OppApp. De verwachting is dat in februari de gemeentelijke PIA beschikbaar is en dat de pilot voor de digitale dialoog in maart van start kan gaan. Voorgesteld wordt om voor het  onderwerp Mensen maken mensen € 69.000 over te hevelen naar 2018.

Vluchtelingenwerk
De gemeente ontvangt per geplaatste volwassen vluchteling een bijdrage van het rijk van € 2.370 Hiermee wordt het deel van de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk, dat niet door de begroting wordt gedekt, betaald. In 2017 is € 100.000 meer ontvangen dan verwacht. Reden is dat er eind 2016 een achterstand was in de plaatsing van statushouders in de gemeente. Deze achterstand is in 2017 ingehaald. Stichting Vluchtelingenwerk heeft, ondanks de extra plaatsingen geen extra subsidie nodig gehad.

OGGZ
In 2016 is vanuit de OGGZ-middelen minder uitgegeven aan noodwoningen en activiteiten ten behoeve van de nadere invulling van de OGGZ-aanpak in de Amstelland gemeenten. Het budget dat hierdoor resteerde is in 2017 terugbetaald aan de centrumgemeente. Dit leidt in 2017 tot zowel hogere lasten als baten van € 175.000 die per saldo neutraal zijn.

Overig
Daarnaast zijn er op de onderdelen WMO algemene voorzieningen, sociale samenhang en jongerenwerk (kleine) overschotten ontstaan die samen een voordeel geven van  € 83.000.

6.3 Inkomensregelingen neutraal
Bijstand
Er is een tekort ontstaan van € 350.000 op het budget voor bijstandsuitkeringen en BbZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door kwijtschelding van openstaande vorderingen € 210.000. Enkele redenen hiervoor zijn een minnelijke regeling in het kader van de schuldsanering, een oninbare declaratie bij het UWV, een afwikkeling van een bezwaarschrift, een uitspraak van de rechtbank of de constatering dat draagkracht ontbreekt.
Hier tegenover staat een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren van € 275.000. Het beoordelen van de (grote) openstaande vorderingen leidt er tevens toe dat het risico van de debiteuren is afgenomen en er € 165.000 minder gestort hoeft te worden in de voorziening. Daarnaast wordt het budget voor kwijtschelding afvalstoffenheffing overschreden met € 40.000 en is er een terugbetaling van € 50.000 opgenomen in het kader van de declaratieregeling Bbz. Dit betreft een terugbetaling aan het Rijk in het kader van de afrekensystematiek van de Bbz

Minimavoorzieningen
Bij het minimabeleid is sprake van extra uitgaven ter grootte van € 100.000. Tegelijkertijd is er sprake van meer inkomsten (opleggingen, vorderingen) ter grootte van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal statushouders die een woning hebben toegewezen gekregen en daarbij onder andere een lening krijgen voor de inrichtingskosten. Deze leningen worden tegelijkertijd als uitgave en als inkomst (vordering) geboekt.

6.5 Arbeidsparticipatie voordeel € 180.000
Het voordelig resultaat op de participatie wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat geen gebruik is gemaakt van de voor werkgevers beschikbare financiële middelen voor stagebegeleiding. Daarnaast heeft de gemeente met de dienstverlening vanuit het Werkplein de mogelijkheid om zelf meer re-integratie trajecten uit te voeren. Dit heeft geleid tot een daling van de inkoop van externe re-integratie. Verder heeft met de komst van Am match een verschuiving plaatsgevonden van een deel van de dienstverlening. De kosten hiervan kwamen in 2017 niet ten laste van het participatiebudget, maar van de reserve van AM match. Naar verwachting komen deze kosten vanaf 2019 ten laste van het Participatiebudget van de gemeente.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) nadeel €220.000
Het tekort op de maatwerkvoorzieningen wordt veroorzaakt door een overschrijding op de uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Gebleken is dat het aantal toekenningen is gestegen vergeleken met 2016. Waar in 2016 nog sprake was van 264 toekenningen is dit aantal in 2017 gestegen naar 357. In 2018 zal gemonitord worden of deze ontwikkeling zicht voortzet.

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ voordeel € 435.000  
Hulp bij het huishouden
Het voordeel op de maatwerkdienstverlening wordt enerzijds veroorzaakt door een overschot bij de hulp bij het huishouden. Gebleken is dat het aantal lopende indicaties in 2017 is afgenomen met een aantal van rond de 60. Van 1635 lopende indicaties is dit afgenomen naar 1579. Dit resulteert in een overschot van € 320.000. Een verklaring hiervoor is dat per 1 april 2017 voor klanten met een modulair pakket thuis de hulp bij het huishouden is overgegaan van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De hulp bij het huishouden voor deze inwoners loopt niet meer via de gemeente maar via het zorgkantoor. Anderzijds is bij het onderdeel Begeleiding sprake van een tekort van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door enkele ontwikkelingen. Dit betreft ten eerste het inzetten van een nieuw product Beschermd Wonen ten behoeve van de doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB). Ten tweede komt dit voort uit een verschuiving van lichtere vormen van begeleiding naar zwaardere vormen van begeleiding. Daarnaast zijn er enkele kleinere meevallers hetgeen resulteert in een totaal overschot van € 260.000.

Persoonsgebonden budget (PGB)
In 2017 is er afgerond € 1,0 miljoen aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) verstrekt voor uitvoering van het persoonsgebonden budget. Op 10 april is van dit bedrag € 0,9 miljoen daadwerkelijk besteed. Dit betekent dat Amstelveen een vordering heeft op de SVB van € 170.000.

Op het taakveld ontstaat een voordeel van € 100.000 ten opzichte van de begrote lasten voor PGB (€ 1,0 miljoen).

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- nadeel € 28.000
Persoonsgebonden budget (PGB)
In 2017 is er afgerond € 1,4 miljoen aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) verstrekt voor uitvoering van het persoonsgebonden budget. Op 10 april is van dit bedrag € 1,0 miljoen daadwerkelijk besteed. Dit betekent dat Amstelveen een vordering heeft op de SVB van € 0,4 miljoen.

Op het taakveld ontstaat een voordeel van € 100.000 ten opzichte van de begrote lasten voor PGB (€ 1,1 miljoen).

Zorg In Natura (ZIN)
Er is sprake van een overschrijding van € 200.000 op de verstrekking van Jeugdhulp (Zorg in natura). Dit wordt beschouwd als een lichte schommeling in de vraag naar jeugdhulp die zich van jaar tot jaar kan voordoen.