bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove

Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.

Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.

4

4

totaal programma 4 Openbare ruimte

4

4