Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.

Naam

Groengebied Amstelland

Doelstelling

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Financieel belang

De provincie draagt 25% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend.
Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. De bijdrage van de gemeente Amstelveen voor 2017 bedraagt afgerond € 356.000.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

252

3.045

3.297

463

404

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Doelstelling

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van:
- Wabo/Wet milieubeheer (advies op het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB’s en besluiten.)
- Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.)

Financieel belang

De bijdrage voor 2017 bedraagt afgerond € 146.000.De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoopt.

Financiële informatie

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

x € 1.000

jaar 2016

01-01-2016

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2017

156

3.391

4.985

14.004

16.662